Dictionaries | References

घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे

घरांत अत्यंत दारिद्य दिसत आहे. टोकर पहा.

Related Words

बारा बलुतीं   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   बारा वाजणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   आपला हात जगन्नाथ   सरसकट बारा टक्के   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   बारा टक्क्याचा दुष्काळ   हात चोळणें   अंधके हात बटेर   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   दगडाखालीं हात सांपडणें   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   कपाळावर हात लावणें   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   कंठास हात लावणें   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा   वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   घरांत असावी भाकर, नवरा नसावा चाकर   घरांत मोतादी, पोशाख अमदाबादी   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   बारा बोडयाचा   तूं कर वटवट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   बारा वर्षै तप केलें, गुवाशीं पारणें फेडलें   अडक्याची भवानी आणि बारा रुपयांचा गोंधळ   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   आशा अमर आहे   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   आपलें घर बारा कोसांवरून दिसतें   बारा बलुते   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   घशांत हात घातला, परंतु सुका   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP