Dictionaries | References

गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत


(वांय.) तोंडाने गोडच बोलत असावे. कपट वगैरे असेल ते कधी दाखवूं नये
झाकूनच ठेवावे.

Related Words

हंसुन गोड (साजरें) करणें   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   पोटीं-पोटांत पडणें   पोटांत दांत   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   अपराध - अपराध पोटांत घालणें   पोटांत चर्र होणें   वरलीं जड, सोयरीक गोड   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   पोटांत धोंडा उभा राहणें   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   वायगोळा-वायगोळा (पोटांत) उठणें   आवडत्याक मसण गोड   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   गोड खांवचें पिशें, लोकांकडच्यानें हाशें   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   जसें बोलावें तसें लिहावें   पोटांत कावळे कोरणें   गूळ घातला तितका गोड   गोड गारा असत्‍या, तर कोल्‍ह्यापासून कां राहत्‍या   ओटी जड, पाहुणा गोड   आईचा हात, शिळा गोड भात   हात गोड नाहीं, हाट गोड   दिव्याच्या पोटांत काळें   कार्यासमयी खर्चावें, एरवी संभाळून ठेवावें   ओठांत एक आणि पोटांत एक   हाताचा जड तोंडाचा गोड   पोटांत जळे, माथ्यांत कळे   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   पोटांत कोंबडीं चरुम लागणें   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   ब्रह्मकपाट-कपट   साजेल तें ल्यावें शोभेल तें बोलावें   पचेल तितकें खावें, शोभेल तितकें बोलावें   पचेल ते खावें, रुचेल तें बोलावें आणि शोभेल तें ल्यावें   बरें करीत असावें-करुन ठेवावें, तें कधीं फुकट जात नाहीं   अघळपघळ बोलावें मनीं असेल तें करावें   प्रेत झांकून ठेवावें, आधीं पेरणीस जावें   आपले बाळगून ठेवावें, दुजाजवळ न मागावें   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   गळ्यांत माळा, पोटांत काळा   गोड गळा   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   नितांतल्याला मसण गोड   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   ओटी जड, पाहुणा गोड   गूळ घातला तितका गोड   हात गोड नाहीं, हाट गोड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP