Dictionaries | References

करायला मागें, खायला पुढें


काम करावयाच्या वेळेस चुकारपणा करावयाचा व खाण्याच्या वेळी मात्र पुढे व्हाववाचें, असा प्रकार.

Related Words

पुढें दोर वळनें, मागें वाक होणें   पाऊल पुढें असणें   मागें-मागें करुन टाकणें   खायला काळ, भुईस भार   लोढणें मागें लागणें-लावणें   मागें टाकणें   माझें घोडें, जाऊंद्या पुढें   मारशील तर पुढें जाशील   पुढें चाले घमंडी, मागें चाले वितंडी   सजणें-सजलेलं सोंग मागें राहूं द्या अन्‍ माझें रेडकूं म्होरं नाचूं द्या   मागला पाय पुढें न घालूं देणें   सूनमुख बघून झाली गार, नी पुढें फजितीस नाहीं पार   धुये पुढें भोगचें   मागील पाय पुढें नाहीं पुढील पाय मागें नाहीं   पुढें विनाई, मागें तुकाई   मागला पाय पुढें न ठेवणें   आपलें घोडें पुढें ढकलणें   दैवानें मागें घेणें-पाहणें-सरणें-हटणें   मागून आलेलें लोण पुढें पोंचविणें   खायला   पुढें वाढलेल्या पानास लाथ मारणें   घोडें पुढें दामटणें-ढकलणें-हांकणें-घालणें   ससेमिरा-ससेमिरा मागें लागणें-लावणें   गुरूशिष्‍य गोसावडे, खायला पाहिजेत पेढे   पाऊल पुढें ठेवणें   पुढें घट्ट, मागें पोंचट   हाणत्याच्या मागें, पळत्यांच्या पुढें   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   अनायासें व्हावा काळ ऐसें मागें वेळोवेळ   एका गालांत मारली तर दुसरा पुढें करावा   मागें पाडणें   पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   करायला गेली काय, वरती झाले पाय   करायला गेला गणपति, झालें केलटें (केलडें)   खायला मिळेना आणि काम सरेना   खायला न प्यायला, फुलेल तेल न्हायला   चटे(ट्टे)पुढें पैका, सोद्यापुढे बायका   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   वेताळाचे मागें भुतावळ   सभागी-सभागी-सभाग्य साधून जाय निधि, अभागी मागें मृत्तिका शोधी   तट्टू माझा रतनघोस, मागें चाले कोसकोस   जो तो आपलें घोडें पुढें ढकलतो-दामटतो   शेजीनें अडविलें आणि पुढें गाढव दडविलें   एक लबाडीच्या योगें, बहू येती तिच्या मागें   मनांत मनोरे आणि पुढें ताट कोरें   सुइणी पुढें चूत लपत नाहीं   घोडा मैदान पुढें आहे   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   हत्तीचे दांत, नाहीं मागें जात   आण केली वाहायला, भाकर केली खायला   कामास पुढें नि मानास मागें   मागें   लगामाला मागें, दाण्याला पुढें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP