Dictionaries | References

एका मेणांत दोन सुर्‍या सामावणें

See also:  एका मेणांत दोन सुर्‍या राहणें
कोणतेहि दोन मोठे राजे, विद्वान् प्रतिष्ठित पुरुष परस्पर विरोधी स्वभाव व बुद्धि असलेलीं माणसें, प्रतिस्पर्धी हीं भांडण न करतां शांततेनें एकत्र राहूं शकत नाहींत - अशा अर्थी वापरतात. ‘ तुकयाची प्रतिष्ठा वाढतां तेथें। त्याचे मनीं द्वेष उपजत। म्हणे एका मेणांत दोन सुर्‍या निश्चित। समावती कैशा परि॥ ’
एक काम दोघांकडे असल्यानें त्या कामाची होणारी दुर्दशा, अव्यवस्था याअर्थी.

Related Words

एका अंगावर असणें   एका पायावर तयार असणें   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   एका ओढीनें   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एका निजून फाल्या जायना   दोन बायकांचा दादला आणि सुख नाही जिवाला   एका   दोन बायलांये घोव मधी हुमकलता   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   स्वर्ग दोन बोटें उरणें   (दोन) पाटया टाकणें   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   एका नावेत बसणें   दोन व्हडयाचेर पाय दवरप   दोन डगरीवर हात असणें   दोन डगरीवर हात ठेवणें   एका डोळयांत लोणी आणि एका डोळयांत चुना घालणें   एका घराची सात घरें, कार्‍या नार्‍याचें झालें बरें   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   अभाळ दोन बोटें उरणें   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   लोकाचे दोन पैसे देणें, फेड करूं कशानें   एका लग्नाक बारा विघ्नें   एक घाव कीं दोन तुकडे   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   उदकार माल्ल्य़ार दोन जातात व्हव?   दोन वेळा काम केलें सहज होतें चांगलें   दोन अलीकडे कीं पलीकडें   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   एक भय दोन जागा असतें   काडी मोडून दोन तुकडे   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   दोन आण्याची चट्टीपट्टी, बारा आण्याची मलमपट्टी   एका एकवीस, पांचा पंचीस   पैची म्हातारी दोन पैंचीं कांकणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP