Dictionaries | References

एका मांडीवर चौर्‍यांऐंशीं आसनें

योगासनांत नुसती मांडीची बदलाबदल करून अनेक आसने करतां येतात. यावरून एकाच बैठकीत अनेक कामे उरकून टाकणें
एकाच साधनावर पुकळशी कार्ये करून घेणें.

Related Words

एका अंगावर असणें   एका माळेचे मणी, एकसारखें एक गणी   मांडीवर मान ठेवणें   एका पायावर तयार असणें   एका ओढीनें   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   एका अंगीं उणा   एका   एका निजून फाल्या जायना   एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   एका नावेत बसणें   एका गालांत मारली तर दुसरा पुढें करावा   एका मेणांत दोन सुर्‍या राहणें   एका डोळयांत लोणी आणि एका डोळयांत चुना घालणें   एका घराची सात घरें, कार्‍या नार्‍याचें झालें बरें   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   एका हाताची बोटें पण सारखीं नाहींत   एका केंसास धक्का लागणार नाहीं   चौऱ्याशी आसनें   लेकरुं मांडीवर हगल्यास वडील मांडी तोडतील असें नाहीं   मांडीवर मांडी घालून बसणें   एका इष्काच्या अंतीं, अनेक विघ्ने येतीं   एका ठायीं राहणें, त्याशीं वैर न करणें   आम्राश्र्व सिक्ताः पितरश्र्व तृप्ता एका क्रिया व्द्यर्थकरी बभूव।   एका ताटीं जेवणें आणि घास मोजणें   एका हाडाचा   एका कोयित्याक दोनि हिडियो   एका वाटेनें जातो पळणारा आणि बारा वाटेनें जातो शोधणारा   एका अंगाशी तर एक खांद्याशी   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   एका एकवीस, पांचा पंचीस   एका दोन चांगले   एका दिव्याखालीं दहाजण नांदणें   दैव हें देवापेक्षांहि एका मात्रेनें अधिक   एका दांडीचीं पारडीं   एका गू एक   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   एका लग्नाक बारा विघ्नें   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP