Dictionaries | References

एका फारान दोन पक्षी मेले

(गो.) [ फार = इंग्रजी शब्द बार ]. एका बंदुकीच्या गोळीनें दोन पक्षी मेले म्हणजे एका कारणानें दोन कार्ये होण्याच्या प्रसंगी या म्हणीचा उपयोग करतात. आम्राश्र्च सिक्ताःपितरश्र्च तृप्ताः। प्रमाणें. एका गोळीनें (दगडानें) दोन पक्षी मारणें.

Related Words

एका अंगावर असणें   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   एका पायावर तयार असणें   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एका निजून फाल्या जायना   दोन बायकांचा दादला आणि सुख नाही जिवाला   एका   दोन बायलांये घोव मधी हुमकलता   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   स्वर्ग दोन बोटें उरणें   (दोन) पाटया टाकणें   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   एका नावेत बसणें   चंद्र राहे दूर आकाशीं, वाट पाहे चकोर पक्षी   दोन डगरीवर हात ठेवणें   दोन डगरीवर हात असणें   एका डोळयांत लोणी आणि एका डोळयांत चुना घालणें   एका घराची सात घरें, कार्‍या नार्‍याचें झालें बरें   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   अभाळ दोन बोटें उरणें   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   मेले म्हशीस दूध फार   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   आपण मेले आणि (नी) जग बुडाले   पक्षी प्राणी   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   दोन अलीकडे कीं पलीकडें   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   एक भय दोन जागा असतें   वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   एक घाव कीं दोन तुकडे   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   उदकार माल्ल्य़ार दोन जातात व्हव?   काडी मोडून दोन तुकडे   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   लोकाचे दोन पैसे देणें, फेड करूं कशानें   एका लग्नाक बारा विघ्नें   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   दोन वेळा काम केलें सहज होतें चांगलें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP