Dictionaries | References

एका नाकपुडींत हरिकीर्तन

अगदी लहानशा जागेत मोठा व्यवहार असला म्हणजे म्हणतात.

Related Words

एका अंगावर असणें   एका माळेचे मणी, एकसारखें एक गणी   एका पायावर तयार असणें   एका ओढीनें   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   एका अंगीं उणा   एका   एका निजून फाल्या जायना   एका कानानें ऐकावें, दुसर्‍या कानानें सोडून द्यावें   एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   एका नावेत बसणें   एका गव्हाच्या कणसावर, दों चिमण्याचा न साहे भार   एका मेणांत दोन सुर्‍या राहणें   एका गालांत मारली तर दुसरा पुढें करावा   एका डोळयांत लोणी आणि एका डोळयांत चुना घालणें   एका घराची सात घरें, कार्‍या नार्‍याचें झालें बरें   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   एका हाताची बोटें पण सारखीं नाहींत   एका केंसास धक्का लागणार नाहीं   एका गोठ्यां आस्तकीर शिंगा शिंग आदरा   हरिकीर्तन   एका दोन चांगले   एका दिव्याखालीं दहाजण नांदणें   दैव हें देवापेक्षांहि एका मात्रेनें अधिक   एका दांडीचीं पारडीं   एका गू एक   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   एका एकवीस, पांचा पंचीस   एका वाटेनें जातो पळणारा आणि बारा वाटेनें जातो शोधणारा   एका अंगाशी तर एक खांद्याशी   एका हाडाचा   एका कोयित्याक दोनि हिडियो   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   एका लग्नाक बारा विघ्नें   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   आम्राश्र्व सिक्ताः पितरश्र्व तृप्ता एका क्रिया व्द्यर्थकरी बभूव।   एका ताटीं जेवणें आणि घास मोजणें   एका इष्काच्या अंतीं, अनेक विघ्ने येतीं   एका ठायीं राहणें, त्याशीं वैर न करणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP