Dictionaries | References

उघड शत्रु सावध करी, पण गोडबोल्या मित्र घात करी


जो मनुष्य समोरासमोर वैर करतो त्याचा प्रतिकार करता येतो व त्याबद्दल सावध राहता येते
पण जो वरवर गोड बोलून आपला विश्र्वास संपादन करतो व मित्रपणा दाखवितो आणि आतून आपला नाश करण्याचा प्रयत्‍न करतो त्याचेपासून सावध राहणें कठीण असते व तो मात्र आपला घात सहज करू शकतो.

Related Words

शत्रु   टका करी कामकाज   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   सावध   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   दाम करी काम, बिबी करी सलाम   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   चोरी करी चोरी आणि डागिणे सोनाराच्या घरीं   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   मन पादशाही पण दैव गांडू   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   स्वतां स्वतांला साहाय्य करी l ईश्र्वर त्याला घरी करीं l   चारी सुना गरवार करी   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   राजाच्या कारभारीं, वर्ण भेद मस्ती करी   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   सावध-सावधपणें यत्न करावा, देव तेथेंचि जाणावा   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   दोहोंतर्फे जो विचार न करी, तो एकाचें वाईट करी   धाक नाहीं शरीरीं, हवें तैसें करी   शत्रु   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP