Dictionaries | References

उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो

उंटाची भूमी मारवाड. तेव्हा मरतांना तो आपल्या भूमीची आठवण करून व तिकडेच तोंड करून मरणार. यावरून माणूस आपले मूळचे स्थान सोडून कोठेहि फिरला तरी शेवटी त्याला आपली मातृभूमीच सर्वात बरी वाटते. - बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर यांचे चरित्र. तु०- जननी जन्मभूमिश्र्च स्वर्गादपि गरीयसी।

Related Words

उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   मोडली तरी राजधानी, भंगलें तरी तीर्थ   तोंड भरुन साखर घालणें   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   नरडें दाबलें तरी डोळे वटारतो।’   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   खापरांत मुतून तोंड पहा   अंगठी कापली तरी मुतायचा नाहीं   लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   उंट बडबडातेही लादते है   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   पडला तरी वैराटगड   अधेल्यावर धोपटा कोणी तरी टाकील   अंबट तोंड पडणें   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण लागतें   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उठिंगण लागतें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   उजळ माथा (तोंड) होणें   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   अभिमानाचे मागोमाग, द्वेष करतो पाठलाग   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   गेला बाजार तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   हातपाय लुले तोंड चणचणां बोले   हातपाय लुले तोंड चुरचुरा चाले   दुधानें तोंड भाजलें म्हणजे मांजर ताक सुद्धा फुंकून पितें   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   युद्धास तोंड लागणें   तोंड घालणे   कुत्र्याचें शेंपूट सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी वांकडें वांकडेंच   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP