TransLiteral Foundation

पञ्चमोऽध्यायः - श्लोक १८१ ते २००

देवताओंके शिल्पी विश्वकर्माने, देवगणोंके निवासके लिए जो वास्तुशास्त्र रचा, ये वही ’ विश्वकर्मप्रकाश ’ वास्तुशास्त्र है ।


श्लोक १८१ ते २००

ततःशुद्धोदकैःस्नानं यजमानस्य कारयेत । वास्तुमंडलमध्ये तु ब्रह्मस्थानेप्रपूजयेत ॥१८१॥

सुरुपां पृथुवीं दिव्यरुपाभरणसयुताम ॥ स्त्रीरुपां प्रमदावेषधारिणीं सुमनोहराम ॥१८२॥

महाव्यात्दृतिपूर्वेण पूजयेत्तां धरां पुनः। धारयेति च मन्त्रेण सम्प्रार्थ्य च पुनःपुनः॥१८३॥

सर्वदेवमयं वास्तु वास्तुदेवमयं परम । ततःस्वनाममन्त्रेण ध्यात्वा तत्र च पूजयेत ॥१८४॥

ततश्चतुर्मुखं देवं प्रजेश चाह्वयेत्ततःगन्धादिभिश्च तं पूज्य प्रण्म्य च पुनःपुनः॥१८५॥

वास्तुपुरुष नमस्तेस्तु भूमिशय्यारत प्रभो । मद्गेहे धनधान्यादिसमृद्धिं कुरु सर्वदा ॥१८६॥

वाचयित्वा ततःस्वस्ति कर्कस्थं परिगृह्य च । सूत्रमार्गेण तोयस्य धारां प्रादक्षिणेन च ॥१८७॥

पापयेत्तेन मार्गेण सर्वबीजानि चैव हि । सर्वबीजे जलैरेव तन्मार्गेणापि संचरेत ॥१८८॥

इति वास्तुविधानन्तु कृत्वा तां स्नानमण्डपात ॥१८९॥

समानीय शिलां तत्र सूत्रधारो गुणान्वितः॥१९०॥

तत्र दिकसाधनं कुर्यादगृहमध्ये सुसाधिते । ईशानादिक्रमेणैव स्वर्णकुद्दाल केन तु ॥१९१॥

खनित्वा कोणभागे तु मध्ये चैव विशेषतः। नाभिमात्रे तथा गर्ते शिलानां स्थापनं शुभम ॥१९२॥

सूत्रच्छेदे भवेन्मृत्युःकीले चार्वांगमुखे गदाः। स्कंधाच्चुते शिरोरोगःकराद्गॄहपतेःक्षयः॥१९३॥

गृहेशस्थपतीनां च स्मृतिलोपोऽथ मृतुदः। भग्ने कीर्तिवधःकुम्भे कुम्भस्योत्सर्गवर्जिते ॥१९४॥

सूत्रे प्रसार्यमाणे तु गर्दभो यदि रौति चेत। तत्रास्थि शल्य जानीयाच्छवश्रृगालदिलंघितम ॥१९५॥

रविदिप्ता दिशा यातु तत्र चेत्परुषो रवः। संस्पृष्टांगसमाने च तस्मिञ्छल्यं विनिर्दिशेत ॥१९६॥

शिलाविन्यासकाले तु वाशन्ते द्विरदादयः। तस्मिंस्तद्देहसभूतमस्थिशल्यं विनिर्दशेत ॥१९७॥

कुब्जं वामनकं भिक्षुं वैद्यं रोगातुरानपि । दर्शनं सूत्रकाले तु वर्जच्छ्रियमिच्छता ॥१९८॥

श्रुतौ हुलहुलानां च मेघानां गर्जितेन च । गर्जतामपि सिंहानां स्वनितं धनदं भवेत ॥१९९॥

सूत्रे प्रसार्यमाणे तु दीप्तोऽग्निर्यदिदृश्यते । पुरुषो घोटका रुढो भवेद्राज्यममकण्टकम ॥२००॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-20T21:36:46.9230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Agavales

  • घायपात गण, ऍगॅव्हेलीस 
  • हचिन्सन यांनी बनविलेला एकदलिकित फुलझाडांचा एक गण. याचा प्रसार उष्ण व उपोष्ण खंडातील शुष्क प्रदेशात व ऑस्ट्रेलियात आहे. प्रमुख लक्षणे - वृक्षासारख्या व अनेक वर्षे जगणाऱ्या वनस्पती, काष्ठमय खोडावर किंवा जमिनीवर वाढणाऱ्या खोडाच्या टोकास जाड, मांसल, सूत्रल, कधी कधी काटेरी असलेल्या पानांचा झुबका, फुले लहान, सच्छद, अनेक शाखायुक्त परिमंजिरीवर येतात, ती बहुधा अरसमात्र, द्विलिंगी, किंवा एकलिंगी व दोन स्वतंत्र झाडावर येतात, परिदले शुष्क किंवा मांसल, केसरदले सहा व परागकोशात दोन कप्पे, ऊर्ध्वस्थ किंवा अधःस्थ किंजपुटात तीन किंवा एक कप्पा व त्यात अक्षावर किंवा मध्यावर बीजके, बोंडे किंवा मृदुफळ, बीजे सपुष्क, या गणात फक्त एकच कुल (घायपात कुल) घातले आहे. 
RANDOM WORD

Did you know?

मंत्रांचे वर्गीकरण कशा प्रकारे केले आहे?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site