रघुनाथ पंडित - रामदास- वर्णन

रघुनाथ पंडित यांच्या काव्यात इतके माधुर्य व इतका रस आहे की, ते आरंभापासून शेवटापर्यंत वाचल्यावाचून मनाची तृप्ति होत नाही व एकदा वाचले म्हणजे पुनः वाचावेसे वाटते.


आम्हातुम्हांस भववारिधिमाजि तारू ।

जे वाचिता परिसिता मग होय तारू ॥

जे दासबोधरचना घडली जयाला ।

वंदू निरंतर तया गुरुराजयाला ॥१॥

वैराग्यभाग्य भरले असता अनन्या ।

आल्या जयाप्रति चतुर्विध मुक्तिकन्या ॥

चौथी तयांत वरिली उरल्या न पाहे ।

तो आमचा गुरु समर्थ समर्थ आहे ॥२॥

श्रीरामदासगुरु शांतिवधूस अंगी ।

अंगीकरूनि मिरवे स्वसुखातरंगी ॥

रंगी उभा कर उभारुनि वंदनाचे ।

नाचे मुखी गुण वदे रघुनंदनाचे ॥३॥

खेळावयास हनुमंत गडी जयाचे ।

जो या महीवरि वतंस जितेंद्रियाचा ॥

ज्याची पदे प्रणमितात कवींद्र राजे ।

श्रीरामदास गुरु तो अमुचा विराजे ॥४॥

जो डोंगरी गिरिदरी फिरता न भागे ।

ज्याची पवित्र घन कीर्ति जनी विभागे ॥

जो तत्त्वबोधकविता करिता न मोजी ।

तो रामदास गुरुवर्य नमो नमो जी ॥५॥

शोभे शतद्वय समास समासभारी ।

जो दासबोध निजबोधसुखा उभारी ॥

त्या सेवटी दशक जोडित जो विसावा ।

श्री रामदास गुरु तो अमुचा विसावा ॥६॥

चिदबोधसेज अरुवार नव्या फुलांची ।

सायुज्यमुक्ति ललना असता जयाची ॥

तो रामदास अकळत्र असे गणावे ।

अज्ञान होत जन काय तया म्हणावे ॥७॥

जो लेखणीसहित कागद दौति वाहे ।

तो दंड सद्गुण उदंड जयांत आहे ॥

हस्ती तयासि मिरवी फिरवी विनोदे ।

श्रीरामदास गुरु तो नमिला प्रमोदे ॥८॥

जो भर्जरी सरस पाटलवर्ण चेले ।

शोभे जयास लघुसे निटळी अवाळे ॥

बोले समर्थ रघुवीर समर्थ ऐसे ।

तो मी स्तवीन निजसद्गुरु वाग्विलासे ॥९॥

जेणे प्रशिष्य निज शिष्य अनेक केले ।

देता प्रसाद कफनी कफ नीट जाले ॥

लोकाभिरम गुण बोलत राम कर्ता ।

साष्टांग वंदन करीन तया समर्था ॥१०॥

श्रीरामदासगुरुवर्णनरूप पद्ये ।

वृत्ते वसंततिलका सुजनैकह्रद्ये ॥

संख्या करूनि दशकावरि एकतेने ।

केली अपूर्व रघुनायकपंडिताने ॥११॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 11, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP