स्मरणी

केकावली हे उत्कृष्ट वीणाकाव्य तसेच ध्वनीकाव्य आहे. केकावलीतील मुख्य रस भक्ति असून करूण रस त्याचा अंगभूत आहे.


(वृत्त-सारंगी)

श्रीविठ्ठला ! साधुवृंदांत दे वास, । हे मागतो बा ! तुला देवदेवास ।

यावे मुखाला सदाही तुज नाम । चित्ती नसो पांडुरंगा ! दुजा काम ॥१॥

श्रीज्ञानदेवा ! तुज्या सर्व ओवीस । गातो, ह्मणे, तूचि विश्वास होवीस ।

जैसी कृति, स्पष्ट तैसी तुज उक्ति । देती समस्ता जडालाहि हे मुक्ति ॥२॥

बा ! नामदेवा ! तुजे साजिरे बोल । वित्तेशसंपत्ति यांचे नव्हे मोल ।

येतोचि हे ऐकता विठ्ठला डोल । सद्वृंद होतेचि सेवावया लोल ॥३॥

बापा तुकोबा ! अभंगी तुज्या भक्ति- । वैराग्य, अन्यत्र ऐसी नव्हे शक्ति ।

केली समस्ती जनी त्वां दया फार । दावी मलाही भवाम्बोधिचा पार ॥४॥

बा ! एकनाथा ! दयाळूंत तू थोर । दीनाजनांचाचि भारी तुला घोर ।

त्वा अंत्यजाचे कडे घेतले पोर । तारी, जसे कोटि, तैसाचि हा मोर ॥५॥

दत्ता ! तुझी कीर्ति गाईन मी गोड । सत्ता करी सत्य, मत्ताप हा खोड ।

मत्तारिषड्‍वर्ग बा ! एकदा मोड । लत्ता हरी कालियाची कसी खोड ? ॥६॥

श्रीपुंडरीका ! जगी एक तू धन्य । भक्तात न त्वत्सम श्रेष्ठ बा ! अन्य ।

केला उभा देव तारावया अज्ञ । या त्वत्प्रतापासि गाती महायज्ञ ॥७॥

बा ! नारदा ! फार दास स्वये मुक्त । केले तुवा, मान्य देवा तुजे उक्त ।

ते नावडवे मना भोग, जे भुक्त । तारी दयाब्धे ! मला हे तुला युक्त ॥८॥

बा ! मारुते ! प्रेम रामी तुजे फार । सीतेसि शोकाब्धिचा दाविला पार ।

माहात्म्य, रामायणी वर्णिले सार । ऐकोनिया, प्रार्थितो, दीन हा तार ॥९॥

श्रीरामनामा ! तुजा अद्भुत व्याप । आह्मा अनाथांसि तू माय, तु बाप ।

कर्णीहि येवोनि संहारिसी पाप । बाधो न देशी कधी लेशही ताप ॥१०॥

श्रीसाधु हो ! द्या यशोवर्णनी धीर । हा बोलवावा दयेने जसा कीर ।

याला ह्मणा आत्मदासात ये सीर । पावो पर क्षिप्र मोहाब्धिचे तीर ॥११॥

बा ! सद्गुरो ! इष्ट दात्यात तू शूर । राहो न देता तमाते, जसा सूर ।

गाता भवभ्रांतिते घालिसी दूर । वाहो मयूरावरी त्वद्दयापूर ॥१२॥

(उपसंहार-गीतिवृत्त)

श्रीरामाचे करिती जैसे अहितांसि भल्ल भस्म रणी ।

श्लोक तसे बारा हे धरुत रसिक विष्णुवल्लभ स्मरणी ॥१३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 19, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP