TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

संत तुकाराम अभंग - सुदामचरित्र

संत तुकाराम गाथेत समाविष्ट नसलेले अप्रसिद्ध अभंग.


सुदामचरित्र

ऐका हो तुम्ही भाविक जन । भक्तां नारायण सांभाळीत ॥
सुदामा ब्राह्मण संसारीं कष्टला । स्मरूं तो लागला कृष्णजीसी ॥
तये वेळीं कांता पुसे मुदामासी । स्मरता कोणासी वेळोवेळां ॥
तयाचा वृत्तांत ऐका सविस्तर । जोडितसे कर तुका म्हणे ॥

स्त्रियेलागीं म्हणे मित्र माझा हरी । ध्यातों मी अंतरीं अखंडित ॥
येरी म्हणे जावें तयाचिये भेटी । बहुत हिंपुटीं जालों आम्ही ॥
तीन मुष्टी पोहे आणिले ऊसणे । पतिकरीं तिनें शीघ्र दिल्हे ॥
तुका म्हणे ऐसा ब्राह्मण निघाला । आनंद जाहला सम्स्तांसी ॥

मार्गासी चालतां प्रश्न जाले चांग । म्हणे पांडुरंग तुष्टला हो ॥
ऐसा तो चालतां द्वारका पावला । आल्हाद जाला ब्राह्मणासी ॥
तये वेळीं द्वारपाळें हो पूसिलें । “ नाम काय ” बोले “ तुज ” ऐसें ॥
येरू म्हणे ‘ कृष्णजीचे बंधु आम्ही ’ । ‘ सांगा जा रे तुम्ही ’ तयापाशीं ॥
तुका म्हणे ऐसा गेला द्वारपाळ । सांगे सकळ वृत्तांत....... ॥

कृष्णनाथापाशीं सांगितली मात । आला हो अतीत द्विज एक ॥
सांगतो आपुलें नाम हें सुदामा । आज्ञा काय आम्हां सांगों त्यासी ॥
श्रवणीं पडतां तयाचें वचन । गेला नारायण धांवोनियां ॥
तुका म्हणे हरि प्रीतीनें भेटला । घेऊनियां आला राउळासी ॥

सुदामासी देव प्रीतीनें पूसती । तुझी गृहस्थिती कैसी आहे ? ॥
येरू म्हणे लज्जा वाटते मनाला । गृहीं बाळकांला अन्न नाहीं. ॥
वहिनीनें आम्हा काय पाठवीलें । द्यावें तेव्हढें कृष्ण म्हणे ॥
तीन मुष्टी पोहे द्विजें हो दीधले । आनंदें भक्षिले देवरायें. ॥
तुका म्हणे देव भक्तीचा बांधला । आवडी विठ्ठला भाविकांची. ॥

आनंदें करोनी सुदाम पूजीला । दिल्हीं वस्त्रें त्याला आदरेसी ॥
अलंकार केले तयासी परिपूर्ण । मना समाधान ब्राह्मणाचे ॥
विश्वकर्मियासी त्वरें पाचारिलं । पुरी सुदामाला सिद्ध करा ॥
दूसरी द्वारका देवें रचियेली । तुका म्हणे केली ख्याती त्यानें ॥

.........ल आठव जाला सुदामासी । आज्ञा हृषीकेशी द्यावी मज ॥
तये वेळीं माव केली नारायणें । सुदामासी म्हणे ऐक ऐक ॥
वाटेंत तस्कराचा उपद्रव फार । वस्त्रें अलंकार ठेव येथ ॥
तुका म्हणे द्विजें ठेवीलीं वस्त्रें । बहु गहिवरें चालिला तो ॥

सुदामा ब्राह्मण वाटेसी चालतां । करीतसे चिंता वेळोवेळा ॥
जाऊनिया काय सांगूं स्त्रियेपाशीं । आतां असो जैसी भरोवरी ॥
कृष्ण हा चोरटा शिंदळ ठायींचा । ठाऊक पूर्वींचा आहे मज ॥
तुका म्हणे कष्टें द्विज तो चालला । पुढें देखियेला ग्राम थोर ॥

वाटसरां पुसे पुढें कोण ग्राम । काय त्याचें नाम सांगा मज ॥
येरू म्हणे तुझें काय नाम असे । लोक पूसताती सुदामासी ॥
मार्ग मी चुकओं न कळे वाट । द्वारकेची पेठ दिसताहे ॥
ओळखोनी त्यांनीं अपूला स्वामी । नेला निज धामी धरूनियां ॥
तुका म्हणे स्वामी कृपेचा सागर । न कळे पार ब्रह्मादिकां ॥
१०
सकळही जन करिती आरती । भावें वोवाळिती सुदामातें ॥
तये वेळीं सुदामा जाहला विस्मित । व्यर्थ कृष्णनाथ निंदिला कीं ॥
कृपावंता तुझी न कळेचि माव । अल्प माझा भाव तुझे पायीं ॥
कृपेचा सागर माझा नारायण । तुका म्हणे जाणा भाविकाचा ॥
११
न कळेचि वर जाहलासे भ्रांत । वैभव अद्भुत देखोनियां ॥
कांता आली भेटों शृंगार करूनी । मानोनी भवानी पायां लागे ॥
झांकियेले नेत्र न बोले कांहीं । हालवोनी बाही जागा करी ॥
गेलां जया भेटी तो हा जगजेठी । तेणें कृपादृष्टीं पाहियेलें ॥
तुका म्हणे दिधला सुवर्णाचा गांव । उच्चारितां नांव नित्य त्याचें ॥
१२
आठवितां नांव जाहला सावध । नाटकी गोविंद बहू असे ॥
न कळत तुज निंदिलें म्यां देवा । अन्याय करावा क्षम माझा ॥
अपारा अनंता किती वर्णूं तूज । वाटतसे लाज निंदियेला ॥
तुका म्हणे कृष्ण कृपेचा सागर । रुक्मादेवीवर पांडुरंग ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-03-26T04:26:54.7500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

हंसतीला पाहुणा रडतीलाही पाहुणा

  • घरीं पाहुणा आला म्हणजे आनंद झाला किंवा वाईट वाटलें तरी पाहुण्यास जेवावयास घालणें भागच असतें मग उगाच दुःखी कष्टी होण्यांत काय अर्थ, आनंदानें केल्यास सर्वोसच बरें वाटतें. 
RANDOM WORD

Did you know?

What are the names for Ekadashi (11th day in fortnight)?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site