वास्तुशांती - विविध देवता

वास्तु्शांती म्हणजे वास्तु उभारताना यजमानाच्या हातून विविध चुका होतात किंवा दोष घडतात, त्यांची शांती. वास्तुपुरुषाची शांती नव्हे.

While entering a new house, as per the Vedic tradition, a Vastushanti homam (shanti) is performed, this acts as a remedy for whatever malific influences are present in the house and removes the vastu doshas.


१. ॐ त्र्यंबकंयजामहे सुगंधिंपुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिवबंधनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॥१॥

२. ॐ गौरीर्मिमायसलिलानितक्षत्येक पदी द्विपदीसा चतुष्पदी । अष्टापदीनवपदीबभूवुषीसहस्त्राक्षरा परमेव्योमनस्वाहा ॥२॥

३. ॐ यदक्रंदः प्रथमंजायमानउद्यन्त्समुद्रादुतवापुरीषात् । श्येनस्यपक्षाहरिणस्यबाहूउपस्तुत्यंमहिजातं ते अर्वन् स्वाहा ॥३॥

४. ॐ विष्णोरराटमसिविष्णोः पृष्ठमसिविष्णाश्र्न्यपत्रेस्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसिवैष्णवमसिविष्णवेत्वा स्वाहा ॥४॥

५. ॐ ब्रह्मादेवानांपदवीः कवीनामृषिर्विप्राणांमहिषोमृगाणां । श्येनोगृधाणा स्वधितिर्वनाना सोमः पवित्रमत्येतिरेभन् स्वाहा ॥५॥

६. ॐ सजोषाइंद्रसगणोमरुद्भिः सोमं पिबवृत्रहनशूरविद्वान् । जहिशत्रू रपमृधोनुदस्वाथाभयंकृणुहिविश्वतोनः स्वाहा ॥६॥

७. ॐ इमंयमप्रस्तरमाहिसीदांगिरोभिः पितृभिः संविदानः । आत्वामंत्राः कविशस्तावहन्त्वेनाराजन्हविषामादयस्वस्वाहा ॥७॥

८. ॐ कार्षिरस्यपापांमृध स्वाहा ।

९. ॐ चित्रावसोः स्वस्तितेपारमशीय स्वाहा ।

प्रत्यधिदेवता

१. ॐ अग्निंदूतंवृणीमहेहोतारंविश्ववेदसं । अस्ययज्ञस्यसुक्रतु स्वाहा ॥१॥

२. ॐ अप्सुमेसोमोअब्रवीदंतर्विश्वानिभेषजा । अग्निंचविश्वशंभुवमापश्चविश्वभेषजीः स्वाहा ॥२॥

३. ॐ स्योनापृथिविभवानृक्षरानिवेशनी । यच्छानः शर्मसप्रथाः स्वाहा ॥३॥

४. ॐ इदंविष्णुर्विचक्रमेत्रेधानिदधेपदं । समूढमस्यपा सुरे स्वाहा ॥४॥

५. ॐ इंद्रंवोविश्वतस्परिहवामहेजनेभ्यः । अस्माकमस्तुकेवलः स्वाहा ।

६. ॐ इंद्राणीमासुनारिषुसुपत्नीमहमश्रवं । नह्यस्याअपरंचनजरसामरतेपतिः स्वाहा ॥६॥

७. ॐ प्रजापतेनत्वदेतान्यन्योविश्वजातानिपरिताबभूव । यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नोअस्तुवय स्यामपतयोरयीणा स्वाहा ॥७॥

८. ॐ आयंगौः पृश्निरक्रमीदसनन्मातरं पुनः । पितरंचप्रयन्त्सुवः स्वाहा ॥८॥

९. ॐ ब्रह्मजज्ञानंप्रथमंपुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोवेन आवः । सबुघ्नियाउपमाअस्यविष्ठाः सतश्चयोनिमसतश्चाविवः स्वाहा ॥९॥

क्रतुसंरक्षक देवता

१. ॐ गणानांत्वागणपति हवामहेकविंकवीनामुपमश्रवस्तमम् । ज्येष्ठराजंब्रह्मणांब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नूतिभिः सीदसादन स्वाहा ॥१॥

२. ॐ जातवेदसेसुनवाम्सोममरातीयतोनिदहातिवेदः । सनः पर्षदतिदुर्गाणिविश्वानानेवसिंधुंदुरितात्यग्निः स्वाहा ॥२॥

३. ॐ वायोशत हरीणांयुवस्वपोष्याणां । उतवातेसहस्त्रिणोरथ आयातुपाजसा स्वाहा ॥३॥

४. ॐ घृतंघृतपावानः पिबतवसांवसापावानः पिबतां तरिक्षस्यहविरसिस्वाहात्वांतरिक्षाय स्वाहा ॥४॥

५. ॐ यावांकशामधुमत्यश्विनासूनृतावती । तयायज्ञंमिमिक्षत स्वाहा ॥५॥

६. ॐ क्षेत्रस्यपतिनावय हितेनेवजयामसि । गामश्वंपोषयित्न्वासनोमृडातीद्यशे स्वाहा ॥६॥

७. ॐ वास्तोष्पतेप्रतिजानीह्यस्मान्त्स्वावेशोअनमीवोभवानः । यत्वेमहेप्रतितनन्नोजुषस्वशंनएधिद्विपदेशंचतुष्पदे स्वाहा ॥७॥

लोकपाल देवता -

१. ॐ त्रातारमिंद्रमवितारमिद्र ज्ञहवे हवे सुहव ज्ञशूरमिंद्रं । हुवेनुशक्रं पुरुहूतमिंद्र ज्ञस्वस्तिनोमघवाधात्विंद्रः स्वाहा ।

२. ॐ अग्नेनयसुपथारायेअस्मान्विश्वानिदेववयुनानिविद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनोभूयिष्ठांतेनम उक्तिंविधेम स्वाहा ।

३. ॐ सुगंनः पंथामथयंकृणोतुयस्मिन्नक्षत्रेयमएतिराजा । यस्मिन्नेनमभ्यषिंचंतदेवास्तदस्यचित्र ज्ञहविषायजाम स्वाहा ।

४. ॐ असुन्वंतमयजमानमिच्छस्तेनस्येत्यांतस्करस्यान्वेषि । अन्यमस्मदिच्छसात इत्यानमोदेविनिऋतेतुभ्यमस्तु स्वाहा ॥

५. ॐ तत्त्वायामिब्रह्मणावंदमानस्तदाशास्तेयजामानोहविर्भिः । अहेडमानोवरुणेहबोध्युरुश ज्ञसमान आयुः प्रमोषीः स्वाहा ॥

६. ॐ वायोशत ज्ञहरीणांयुवस्वपोष्याणां । उतवाते सहस्त्रिणोरथ आयातुपाजसा स्वाहा ।

७. ॐ वय ज्ञसोमव्रतेतवमनस्तनूषुविभ्रतः । प्रजावंतोअशीमहि स्वाहा ॥७॥

८. ॐ अभित्वा देवसवितरीशानंवार्याणां । सदावन्भागमीमहे स्वाहा ॥८॥

यानंतर शिरव्यादि देवतांसाठी संकल्पानुसार हवन करावे, नावाच्या आरंभी ॐ म्हणावा

१ शिखिने स्वाहा ।
२ पर्जन्याय स्वाहा ।
३ जयंताय स्वाहा ।
४ कुलिशायुधाय स्वाहा ।
५ सूर्यायस स्वाहा ।
६ सत्याय स्वाहा ।
७ भृशाय स्वाहा ।
८ आकाशाय स्वाहा ।
९ वायवे स्वाहा ।
१० पूष्णे स्वाहा ।
११ वितथाय स्वाहा ।
१२ गृहक्षताय स्वाहा ।
१३ यमाय स्वाहा ।
१४ गंधर्वाय स्वाहा ।
१५ भृंगराजाय स्वाहा ।
१६ मृगाय स्वाहा ।
१७ पितृभ्यः स्वाहा ।
१८ दौवारिकाय स्वाहा ।
१९ सुग्रीवाय स्वाहा ।
२० पुष्पदंताय स्वाहा ।
२१ जलाधिपाय स्वाहा ।
२२ असुराय स्वाहा ।
२३ शोषाय स्वाहा ।
२४ पापाय स्वाहा ।
२५ रोगाय स्वाहा ।
२६ अहये स्वाहा ।
२७ मुख्याय स्वाहा ।
२८ भल्लाटाय स्वाहा ।
२९ सोमाय स्वाहा ।
३० सर्पाय स्वाहा ।
३१ अदितये स्वाहा ।
३२ दितये स्वाहा ।
३३ आपाय स्वाहा ।
३४ सावित्राय स्वाहा ।
३५ जयाय स्वाहा ।
३६ रुद्राय स्वाहा ।
३७ अर्यम्णे स्वाहा ।
३८ सवित्रे स्वाहा ।
३९ विवस्वते स्वाहा ।
४० विबुधाधिपाय स्वाहा ।
४१ मित्राय स्वाहा ।
४२ राजयक्ष्मणे स्वाहा ।
४३ पृथ्वीधराय स्वाहा ।
४४ आपवत्साय स्वाहा ।
४५ ब्रह्मणे स्वाहा ।

४६ वास्तुदेवतेसाठी खालील ४ मंत्रांच्या २७ आवृत्त्याकरुन संकल्पानुसार १०८ आहुति द्याव्यात ( मंत्रारंभी ॐ म्हणावा )

१) ॐ वास्तोष्पतेप्रतिजानी ह्यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः । यत्वेमहेप्रतितन्नोजुषस्व शंनएधि द्विपदेशंचतुष्पदे स्वाहा ॥१॥

२) वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि । गयस्फानो गोभिरश्वे भिरिंदो । अजरासस्ते सरख्ये स्याम पितेव पुत्रान् प्रतिनो जुषस्व स्वाहा ॥२॥

३) वास्तोष्पते शग्मया शंसदाते सक्षीमहिरण्वयागातुमत्या । आवः क्षेम उतयोगे वरंन्नो यूयं पातस्वस्तिभिः सदानः स्वाहा ॥३॥

४) अमीवहावास्तोष्पते विश्वारुपाण्याविशन । सखा सुशेव एधिनः स्वाहा ॥४॥

२७ आवृत्या झाल्यावर
वरील चार मंत्राने चार व खालील एकामंत्राने एक अशी एकूण ५ बेलफळे, बेलफळाचे ५ तुकडे, किंवा ५ बेलाची पाने अशा ५ आहुती तुपासह द्याव्यात.

५) ॐ वास्तोष्पतेध्रुवास्थूणां सत्रं सोम्यानां । द्रप्सोभेत्ता पुरां शश्वतीना मिद्रोमुनीनां सखा स्वाहा ॥५॥

अघोर होम ( आज्यद्रव्य - १०८ आहुति )

ॐ अघोरेभ्योथघोरेभ्योघोर घोरतरेभ्यः । सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुरुद्ररुपेभ्यः स्वाहा ।

त्यानंतर चरक्यादि १६ देवतांना उद्देशून संकल्पाप्रमाणे हवनीयद्रव्य अर्पण करावीत. नावापूर्वी ॐ म्हणावा.

४७ चरक्यै स्वाहा ।
४८ विदार्यै स्वाहा ।
४९ पूतनायै स्वाहा ।
५० पापराक्षस्यै स्वाहा ।
५१ स्कंदाय स्वाहा ।
५२ अर्यम्णे स्वाहा ।
५३ जृंभकाय स्वाहा ।
५४ पिलिपिच्छाय स्वाहा ।
५५ इंद्राय स्वाहा ।
५६ अग्नये स्वाहा ।
५७ यमाय स्वाहा ।
५८ निऋतये स्वाहा ।
५९ वरुणाय स्वाहा ।
६० वायवे स्वाहा ।
६१ सोमाय स्वाहा ।
६२ ईशानाय स्वाहा ।

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP