वास्तुशांती - इध्म हवन

वास्तु्शांती म्हणजे वास्तु उभारताना यजमानाच्या हातून विविध चुका होतात किंवा दोष घडतात, त्यांची शांती. वास्तुपुरुषाची शांती नव्हे.

While entering a new house, as per the Vedic tradition, a Vastushanti homam (shanti) is performed, this acts as a remedy for whatever malific influences are present in the house and removes the vastu doshas.


ॐ अयंत इध्म आत्माजातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धेस्वचेंधि वर्धयचास्मान्प्रजयापशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधयस्वाहा । जातवेदसेग्नय इदं न मम ।

यानंतर दर्वीने आज्याहुती अग्नीला अर्पण कराव्या.
आघार होम वायव्य कोनापासून आग्नेय कोनापर्यंत तुपाची धार धरत आहुति द्यावी. याप्रमाणे आहुति द्यावी.

१. ॐ प्रजापतयेमनवेस्वाहा । प्रजापतये मनव इदं न मम ।

नैऋत्य दिशेच्या कोनापासून ईशान्य कोनापर्यंत तुपाची धार धरत आहुति द्यावी.

२. ॐ इंद्रायस्वाहा । इंद्रायेदं न मम ।

( मनात म्हणावे. )

१. ॐ अग्नये स्वाहा । अग्नय इदं न मम । ० १

२. ॐ सोमाय स्वाहा । सोमाय इदं न मम । २ ०

सामान्य प्रधान होम - यानंतर सर्व आहुती स्थंडिलाच्या मधोमध द्याव्यात ( तावंतरेणतरा जुहोति ) ( सामान्य प्रधान होमः । )

ॐ युक्तोवहजातवेदः पुरस्तादग्नेविद्धिकर्मक्रियमाणं यथेदं । त्वं भिषक् भेषजस्यासिकर्तात्वयागाश्वान्पुरुषान्सनेमस्वाहा ॥ जातवेदसेग्नय इदं न मम ।

ॐ यातिरश्चीनिपद्यसेहं विधरणी इति ।

तांत्वाघृतस्यधारयाग्नौस राधनी यजे स्वाहा ॥

स राधन्या इदं न मम ।

ॐ स राधन्यैदेव्यै स्वाहा । स राधन्यैदेव्या इदं न मम ।

ॐ प्रसाधन्यैदेव्यै स्वाहा । प्रसाधन्यैदेव्या इदं न मम ।

ॐ भूः स्वाहा । अग्नय इदं न मम ।

ॐ भुवः स्वाहा । वायव इदं न मम ।

ॐ सुवः स्वाहा । सूर्यायेदं न मम ।

ॐ भूर्भुवः सुवः स्वाहा । प्रजापतय इदं न मम ।

वराहुति - ( श्रीगणेश देवतेला उद्देशून ४ पळया तूप एका वाटीत घेऊन ते अग्नीला अर्पण करावे. )

ॐ गणानांत्वगणपति हवामहे कविंकवीनामुपम श्रवस्तमम् । ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नूतिभिः सीदसादन स्वाहा ।

यजमानाने खालीलप्रमाणे उच्चारुन उदक; सोडावे.

इमानि, उप्कल्पित, हवनीयद्रव्याणि, हुतानि, होष्यमाणानिच, या या यक्ष्यमाणा देवताः, ताभ्यः, ताभ्यः, परित्यक्तानि, न मम । यथा दैवत मस्तु ।

यानंतर आचार्यांनी आपल्या अन्य सहकार्‍यांबरोबरा समिधा, चरु, आज्य ( अन्य हवनीय द्रव्य ) अग्नीला समंत्रक अर्पण करावीत. हवनीय द्रव्यांवर तूप घालावे.

१. ॐ आसत्येनरजसावर्तमानो निवेशयन्नमृतंमर्त्यंच । हिरण्ययेनसवितारथेनादेवोयातिभुवनाविपश्यन् स्वाहा ॥१॥

२. ॐ आप्यायस्व समेतुते विश्वतः सोमवृष्णियं । भवावजस्य संगथे स्वाहा ॥२॥

३. ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयं । अपा रेता सि जिन्वति स्वाहा ॥३॥

४. ॐ उदबुदध्यस्वाग्नेप्रतिंजागृह्येनमिष्टापूर्ते स सृजेथामयंच । पुनः कृण्व स्त्वापितरंयुवानमन्वाता सीत्वयितंतुमेत स्वाहा ॥४॥

५. ॐ बृहस्पते अतियदर्यो अर्हादद्युमद्विभातिक्रतुमज्जनेषु । यद्दीदयच्छवसर्तप्रजाततदस्मासुद्रविणंधेहिचित्र स्वाहा ॥५॥

६. ॐ शुक्रंते अन्यद्यजतंतेअन्यद्विषुरुपे अहनीद्यौरिवासि । विश्वाहिमायाअवसिस्वधावोभद्रातेपूषन्निहरातिरस्तु स्वाहा ॥६॥

७. ॐ शंनोदेवीरभिष्टय आपोभवंतुपीतये । शंयोरभिस्रवंतुनः स्वाहा ॥७॥

८. ॐ कयानाश्चित्र आभुवदूतीसदावृधः सखा । कयाशचिष्ठयावृता स्वाहा ।

९. ॐ केतुंकृण्वन्नकेतवेपेशोमर्याअपेशसे । समुषदभिरजायथाः स्वाहा ।

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP