अष्टक ४ - गेला बाळपणांत काळ क्रिडता...

देवी देवतांची अष्टके आजारपण किंवा कांही घरगुती त्रास होत असल्यास घरीच देवासमोर म्हणण्याची ईश्वराची स्तुती होय.
Traditionally,the ashtakam is recited in homes, when some one has health or any domestic problems.


गेला बाळपणांत काळ क्रिडतां, तारुण्य आलें भरा । झालों मत्त मदांध कुंजर जसा भ्यालों न विश्वंभरा । रात्रंदीन परांगनेसि झटलों, तैसा पराच्या धना । स्वामी दत्त दयाघना, अवधुता श्रीअत्रिच्य नंदा ॥१॥
नाहीं या समयीं विशेश उरली, बोलावया आवधी । कामक्रोध प्रकोप दोष उठती, व्याधी सहस्रावधी, ॥ वार्धक्याचि दशा नको जगदिशा, सोसूं किती वेदना । स्वामी दत्त दयाघना, अवधुता श्रीअत्रिच्य नंदान ॥२॥
कोणी सन्निध या विपत्तिंत कदा, येती न बापा खरें । वृक्षीं पत्र-फुलें-फळे तंववरीं, लोलंगती पांखरें ॥ तैसे आप्त कलत्र मित्र अवघे, धि:कारिती निर्धना । स्वामी दत्त दयाघना, अवधुता श्रीअत्रिच्य नंदाना ॥३॥
अद्यापी रिपुच्या स्वदास पतितोद्धरा न द्यावा हतीं । अद्यापी जगतार्थ मेघ स्रवती, धारा नद्या वाहती ॥ अद्यापी तरुही परार्थ फळती, सुगंध ये चंदना । स्वामी दत्त दयाघना, अवधुता श्रीअत्रिच्य नंदाना ॥४॥
संध्यातर्पण वैश्वदेव गुरूची पूजा न औपासना । गावें नाम धरून नित्य ह्रदयीं, आहे परी वासना ॥ ती तूं मात्र कृपा करून पुरवी, कल्याण श्रीवर्धना । स्वामी दत्त दयाघना, अवधुता श्रीअत्रिच्य नंदान ॥५॥
दुग्धामाजिहि पावेना सुख कधी, पाण्याविना मासुळी । जाणों तो तप साधनेंचि बसला, मांडव्यनामा सुळीं । भक्तीवांचुनि दु:खादायक गमे, नानाकृती साधना । स्वामी दत्त दयाघना, अवधुता श्रीअत्रिच्य नंदाना ॥६॥
संतापे तुम्हीही म्हणाला इतुका, कां वादतो आगळा । शत्रूचा क्षणमात्र नेम न कळे, कापील केव्हां गळा ॥ थोराची मरजी पटे न अरजी फिर्यादिची दाद ना । स्वामी दत्त दयाघना, अवधुता श्रीअत्रिच्य नंदान ॥७॥
दाता दत्त म्हणून लोक म्हणती, आम्ही म्हणूं ना तुला । आणूं साक्षिस वेद पत्रकसह, श्रीविष्णुच्या नातुला ॥ तुम्ही पावन सत्यची पतित हा, खोटा तरी बाध ना । स्वामी दत्त दयाघना, अवधुता श्रीअत्रिच्य नंदान ॥८॥
आनाथाप्रति साधुलोक अवघा, आहे पुराव्यास गा । तैसाची अठरा पुराणकरता, आहे पुरा व्यास गा । आतां सोडुं नका परंतु अपुल्या भो नाथ ! संबोधना । स्वामी दत्त दयाघना, अवधुता श्रीअत्रिच्य नंदान ॥९॥
माळा दंड करीं कमंडलु जटेचा मस्तकीं टोप तो । ब्रह्मांडांतरि जो फिरेचि लपतो, भक्तीस आटोपतो ॥ भक्तीची दृढ चित्तिं प्राप्ति करितां, युक्ती मला साधेना । स्वामी दत्त दयाघना, अवधुता श्रीअत्रिच्य नंदाना ॥१०॥
यत्नें ना कळस महा रणधिरा, श्रीलक्ष्मीनायका । बांधीती उखळीं परी सहजची, गोकूळिंच्या बायका ॥ ही शक्ती निजभक्ति जाउनि दिली, राखूनिया गोधना । स्वामी दत्त दयाघना, अवधुता श्रीअत्रिच्य नंदाना ॥११॥
कांता कांचन राज्य वैभव नको, कैवल्यही राहुं द्या । होऊं द्या आपदा शरीर अथवा, काळासि हीराऊं द्या । पाहूं द्या रूप येक वेळ नयनीं. ही माझि आराधना । स्वामी दत्त दयाघना, अवधुता श्रीअत्रिच्य नंदाना ॥१२॥
दावी भक्तच थोडिसी तरि नको, वैकुंठ कैलासही । मोठी दीधलि द्या विशेष गरुडा, तैसीच बैलासही ॥ विष्णुदास म्हणे बरी यवढिसी, घे हिरकणी कोंदणा । स्वामी दत्त दयाघना, अवधुता श्रीअत्रिच्य नंदाना ॥१३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 27, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP