आधारे परदेवता भवनताधोकुण्डली देवता ।
देवानामधिदेवता त्रिजगतामानन्दुपुञ्जस्थिता ॥२१॥

मूलाधारनिवासिनी त्रिरमणी या ज्ञानिनी मालिनी।
सा मे मातृमनुस्थिता कुलपथानन्दैकबीजानना ॥२२॥

सर्वाङस्थितिकारिणी सुरगणानन्दैकचिन्हा शिवा ।
वीरेन्द्रा नवकामिनी वचनदा श्रीमानदा ज्ञानदा ॥२३॥

सानन्दा घननन्दिनी घनगणा छिन्ना भवा योगिनी ।
धीरा धैर्यवती समाप्तविषया श्रीमङुली कुण्डली ॥२४॥

सर्वाकारनिवासिनी जयधराधाराधरस्थागया ।
गीता गोधनवर्द्धिनी गुरुमयी ज्ञानप्रिया गोधना ॥२५॥

गार्हाग्निस्थिति चन्द्रिका सुलतिका जाड्यापहा रागदा ।
दारा गोधनकारिणी मृगमना ब्रह्माण्डमार्गोज्ज्वला ॥२६॥

माता मानसगोचरा हरिचरा सिंहासनेकारणा ।
यामा दासगणेश्वरी गुणवती छायापथस्थायिनी ॥२७॥

निद्रा क्षुब्धजनप्रिया वरतृषा भाषाविशेषस्थिता ।
स्थित्यन्तप्रलयापहा नरशिरोमालाधरा कुण्डली ॥२८॥

गाङेशी यमुनेश्वरी गुरुतरी गोदावरी भास्करी ।
भक्तार्तिक्षयकारिणी समशिवं यद्येकभावन्विता ॥२९॥

त्वं शीघ्रं कुरु कौलिके मम शिरोरन्ध्रं तदब्जं मुदा ।
तत्प्रत्रस्थितदैवतं कुलवती मातृस्थलं पाहिकम् ॥३०॥

भालोद्‌र्ध्वे धवला कलारसकला कालाग्निजालोज्ज्वला ।
फेरुप्राणनिकेतने गुरुतरा गुर्वी सुगुर्वी सुरा ॥३१॥

हालोल्लाससमोदया यतिनया माया जगत्तारिणी ।
निद्रामैथुननाशिनी मम हरा मोहापहा पातुकम् ॥३२॥

भालं नीलतनुस्थिता मतिमतामर्थप्रिया मैथिली ।
भालानन्दकरा महाप्रियजना पद्मानना कोमला ॥३३॥

नानारङसुपीठदेशवसना सिद्धासना घोषणा ।
त्राणस्थावररुपिणी कलिहनी श्रीकुण्डली पातुकम् ॥३४॥

भ्रूमध्यं बगलामुखी शशिमुखी विद्यामुखी सन्मुखी ।
नागाख्या नगवाहिनी महिषहा पञ्चाननस्थायिनी ॥३५॥

पारावर विहारहेतुसफरी सेतुप्रकारा परा ।
काशीवासिनमीश्वरं प्रतिदिनं श्रीकुण्डली पातुकम् ॥३६॥

या कुण्डोद्‌भवसारपाननिरता मोहादिदोषापहा ।
सा नेत्रयमम्बिका सुवलिका श्रीकालिका कौलिका ॥३७॥

काकस्था द्विकचञ्चुपारणकरी संज्ञाकरी सुन्दरी ।
मे पातु प्रियया तया विशदया सच्छायया छादिता ॥३८॥

श्रीकुण्डे रणचण्डिका सुरतिका कङ्कलिका बालिका ।
साकाशा परिवर्जिता सुगतिका ज्ञानेर्मिका चोत्सुका ॥३९॥

सौकासूक्ष्मसुखप्रिया गुणनिका दीक्षा च सूक्ष्माख्यका ।
मामन्द्यं मम कन्दवासिनि शिवे सन्त्राहि सन्त्राहिकम् ॥४०॥

एतत्स्तोत्रं पठित्वा त्रिभुवनपवनं पावनं लौकिकानाम् ।
राजा स्यात् किल्विषाग्निः क्रतुपतिरिह यः क्षेमदं योगिनां वा ॥४१॥

सर्वेशः सर्वकर्ता भवति निजगृहे योगयोगाङुवक्ता ।
शाक्तः शैवः स एकः परमपुरुषगो निर्मलात्मा महात्मा ॥४२॥

प्रणवेन पुटितं कृत्वा यः स्तौति नियतः शुचिः ।
स भवेत् कुण्डलीपुत्रो भूतले नात्र संशयः ॥४३॥

॥ इति श्रीरुद्रयामले उत्तरतन्त्रे महातन्त्रोद्‌दीपने मूलचक्रसारसङ्केते भैरवभैरवीसंवादे कन्दवासिनीस्तोत्रं नाम द्वात्रिंशः पटलः ॥३२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 26, 2011

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP