TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अष्टमोऽध्यायः - श्लोक २१ ते ३२

देवताओंके शिल्पी विश्वकर्माने, देवगणोंके निवासके लिए जो वास्तुशास्त्र रचा, ये वही ’ विश्वकर्मप्रकाश ’ वास्तुशास्त्र है ।


श्लोक २१ ते ३२

दिगमध्य संस्थाः शुभदा नराणां व्यंगेषु बन्धं पशुपत्तिनाशम । याम्योत्तरं हीनधनं करोति हीनोदकं करोति ॥२१॥

चतुर्थीष्टमगैः पापैर्लग्नेगे वा खलग्रहे । चन्द्रेऽष्टमे तदा कर्ता म्रियते मासमध्यतः ॥२२॥

केन्द्रपापग्रहैर्युक्ते अष्टमे च व्ययेऽपि वा । धर्म स्थानगतैर्वापि तज्जलं क्षीयते चिरात ॥२३॥

केन्द्रगैः सौरिभौमार्कैरष्टमस्थे निशाकरे । तज्जलं वर्षमध्ये तु न तिष्ठति जलाशये ॥२४॥

एकः पापोऽष्टमस्थानोऽपि चतुर्थे सिंहिकासुतः । नवमे भूमिपुत्रस्तु तज्जलं विषवत्स्मृतम ॥२५॥

नन्दाद्याः पूजनीयाश्च पूर्वाक्ते नैव मार्गतः । ईशानादिक्रमेणैव न्यसेद्दिक्छोधिते स्थले ।

मध्ये पूर्णा विनिःक्षिप्य कुम्भोपरि शुभे दिने । वरुणस्य विधायादौ पूजां मंतैश्च वारुणैः ॥२६॥

वटवेतसकीलानां शिरास्थाने निवेशनम । ततो ग्रहार्चनं वास्तुपूजाविधिमतः परम ॥२७॥

सौम्यायने कटिगते पतंगे मधुं विना शीतकरे सुपूर्णे ।

तथा विरिक्ते विकृते च वारे कार्या प्रतिष्ठा च जलाशयानाम ॥२८॥

लग्नेषु सौम्यग्रहवीक्षितेषु कार्या प्रतिष्ठा खलु तत्र तेषाम ।

जलोदये पूर्णशशी च केन्द्रे जीवे विलग्ने भृगुजेऽस्तगे वा ॥२९॥

एकोऽपि चान्ये भवने स्वकीये केंद्रस्थितो वा शुभदो नराणाम ।

एकोऽपि जीवज्ञसितासितानांस्वोच्चस्थितानां भवने स्वकीये ॥३०॥

केंद्रत्रिकोणोपगता नराणां शुभावहं तत्सलिलं स्थिरं स्यात ॥३१॥

ये कुर्वति नराः पुण्याः पुरे पानीयशालिकाम । विष्णुनासह मोदंते यावद्भूमण्डले जलम ॥३२॥

इति वास्तुशास्त्रे जलाशयादिकरणेऽष्टमोऽध्यायः ॥८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-20T21:36:55.2670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

torula sphaerica

  • टोरुला स्फेरिका 
RANDOM WORD

Did you know?

सत्यनारायण पूजेला धर्मशास्त्रीय आधार आहे काय? हे व्रत किती पुरातन आहे?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.