Dictionaries | References

याज्ञवल्क्य स्मृति | Bṛihadyogiyājñavalkya Smriti|Bṛhadyogiyājñavalkya Smṛiti

याज्ञवल्क्य स्मृति  
Variations : या. स्मृति; बृह - स्मृति; याज्ञ.; Y.; Bṛihadyogiyājñavalkya; Bṛhadyogiyājñavalkya Smṛiti

  |  
१०               अंगिरस्   अंश   अंशिन्   अंशु   अंशुमत्   अकस्मात्   अगति   अग्नि   अङ्गम्   अज   अञ्जलि   अतिपत्ति   अती   अत्यय   अथर्वाङ्गिरस्   अदण़्ड्य   अदस्   अद्वारम्   अधम   अधर   अधरीभू   अधिक   अधिकार   अधिकृत   अधिगम्   अधिविन्ना   अध्यधिक्षेप   अध्यास   अनन्तर   अनस्   अनाशक   अनुक्रम   अनुत्तम   अनुमत   अनुमन्   अनुलोम   अनुवचनम्   अनुव्रज्   अनुसार   अनूचान   अनूप   अनेक   अन्त   अन्तर   अन्तरा   अन्तर्   अन्तिक   अन्त्य   अन्ध   अन्नम्   अन्य   अन्यतम   अन्यत्र   अन्यथा   अन्वक्ष   अन्वय   अन्वाधेयम्   अपनुत्ति   अपलापिन्   अपवद्   अपवाद   अपविद्ध   अपवृज्   अपसव्यवत्   अपहारक   अपहृ   अपेक्षा   अपेत   अप्रजस्   अप्रमाद   अप्राप्त   अप्रिय   अब्भक्ष   अब्लिङ्गम्   अभिख्यात   अभिगम   अभिगम्   अभिगामिन्   अभिचर्   अभिजन   अभिधावक   अभिध्यै   अभिनन्द्   अभिनिवेश   अभिनिवेशिन्   अभिपॄ   अभिप्लु   अभिमन्त्रणम्   अभिमन्त्र्   अभिमर्श   अभियुज्   अभियोक्तृ   अभियोग   अभियोगिन्   अभिरत   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP