Dictionaries | References
M

Manusmṛti

मनु.;Manu-smṛti  
Variations : मनु.; Manusmṛti; Ms.; Ms. ; Ms; Mn.; Manu; Mn

  |  
अक्रोधन   अग्निवर्ण   अग्निहोत्र   अंगिरस्   अञ्जन   अत्रि   अनग्नि   अन्ध   अन्धतामिस्र   अन्ध्र   अपि   अभिभू   अभीरु   अम्बष्ठ   अमितौजस्   अयोमुख   अर्हत्   अविज्ञात   अश्मन्   अष्टम   असकृत्   अहीन   आज्यप   आत्मन्   आत्मवत्   आत्रेयी   आप्‍   आयति   आयुष्मत्   आयुस्   आहृत   उतथ्य   उदपान   उल्कामुख   ऋचीक   ऋतुकाल   ऐन्दव   ओंकार   ओजस्   औदुम्बर   कुचेल   कुञ्जर   कुम्भ   कुम्भीपाक   करम्भ   क्रोधवश   क्रौञ्च   कुशीलव   कृष्णवर्त्मन्   क्षेत्रज्ञ   क्षुद्रक   क्षेम्य   क्षान्ति   क्षाम   क्षीरिन्   काञ्चन   काम्बोज   काम्या   कामान्ध   कारूष   कार्ष्णाजिनि   कालज्ञ   कौत्स   खादिर   गज   गन्धर्व   गान्धर्व   गोव्रज   चक्रधर   चक्रिन्   चक्षुस्   चुञ्चु   चण्डाल   चतुर्युग   चन्द्र   चन्द्रा   चरिष्णु   चान्द्रायण   चीरवासस्   जटिन्   ज्योतिस्   जाङ्गल   जातकर्मादिसंस्कार   जाबालि   जामि   जालपाद   जीवजीवक   टिट्टिभ   तेजस्विन्   तपस्   तपोमूल   तमस्   त्याज्य   त्रैवर्णिक   त्रिषवण   तुष्टि   तित्तिरि   दृढव्रत   दण्ड   दण्डनीति   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP