Dictionaries | References
s

speculative estimation

   
Script: Latin

speculative estimation     

भूशास्त्र  | English  Marathi
तार्किक अंदाज

Related Words

दर्पह   दर्पहन्   दर्पहर   दर्पहीन   दर्पहीनता   दर्पाध्मातः   दर्पाध्माता   दर्पारम्भ   दर्पित   दर्पितपुर   दर्पितपुरम्   दर्पिता   दर्पिन्   दर्पी   दर्पेश   दर्पोपशान्ति   दर्ब   दर्बटाण   दर्बार   दर्बारमहशूर   दर्बार महशूर   दर्बारी   दर्ब्ब   दर्ब्बट   दर्ब्बरीक   दर्ब्बि   दर्ब्बिक   दर्ब्बीकर   दर्भ   दर्भः   दर्भक   दर्भकः   दर्भकुण्डिका   दर्भकुसुम   दर्भकुसुमः   दर्भकेतु   दर्भकेतुः   दर्भकेतू   दर्भगुरुमुष्टि   दर्भग्रुमुष्टि   दर्भ घेऊन उभा असणें   दर्भचीर   दर्भट   दर्भटम्   दर्भतरुणक   दर्भन   दर्भपत्त्र   दर्भपत्र   दर्भपवित्र   दर्भपवित्रपाणि   दर्भपिञ्जूल   दर्भपिञ्जूलवत्   दर्भपिञ्जूली   दर्भपुञ्जील   दर्भपुष्प   दर्भपूतिक   दर्भपूतीक   दर्भपूल   दर्भबटु   दर्भमय   दर्भमुष्टि   दर्भमूली   दर्भर   दर्भरज्जु   दर्भरामिषम्   दर्भलवण   दर्भवाह   दर्भशर   दर्भशिखा   दर्भसंस्तर   दर्भसूचि   दर्भस्तम्ब   दर्भानूप   दर्भामुदी   दर्भासन   दर्भाह्वय   दर्भि   दर्भिः   दर्भिन्   दर्भी   दर्भेण्ड्व   दर्भेषीका   दर्भ्या   दर्म   दर्मदिवी   दर्मन्   दर्मियान   दर्म्यान   दर्य   दर्यक   दर्यकः   दर्या   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   दर्यांत खसखस   दर्याक मारप   दर्याकिनारीं केळी, मोडत नाहीं कदाकाळीं   दर्यागर्क   दर्याग्नी   दर्याचें   दर्यातण   
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP