Dictionaries | References
m

moon

   
Script: Latin

moon     

भूगोल  | English  Marathi
 पु. चंद्र

moon     

Student’s English-Sanskrit Dictionary | English  Sanskrit
Moon,s.चंद्रः, शशिन्m.,इंदुः, सोमः, विधुः, चंद्रमस्m.,निशाकरः, रजनि(नी)करः, ग्लौः, शशधरः, शशांकः, मृगांकः, हिमांशुः, सुधांशुः, शुभ्रांशुः, ओषधीशः, ओषधीपतिः, कुमुदबांधवः, द्विजराजः, कलानिधिः-नाथः, अब्जः, जैवातृकः, नक्षत्रेशः, क्षपाकरः; and comp. of पतिः, ईशः, नाथः, पः, with words for ‘Night,’ ‘Star,’ or of ‘Ray’ with ‘Cold’ or ‘Nectar,’ q. v.; क्षपा- -नाथः, शीतकरः, तारानाथः, उडुपः; ‘orb of the m.’ बिंबः-बं, मंडलं; ‘digit of the m.’ कला, रे(ले)खा; ‘full m.’ पूर्णिमा, पौर्णमासी; ‘new m.’ अमा, अमाव(वा)सी, अमाव(वा)स्या, दर्शः, सूर्येन्दुसंगमः; ‘m.- -beam’ चंद्रपादः, शशिकरः-रश्मिः, सुधांशुः, (Ray, q. v.); ‘m.-light’ कौमुदी, चं- -द्रिका, ज्योत्स्ना, चंद्र-शशि-प्रभा, चंद्रातपः; (a.) ज्योत्स्नावत्, ज्योत्स्नायुक्त, चंद्रप्रकाशित; ‘enjoys m.-light evenings’ ज्योत्स्ना- -वतो निर्विशति प्रदोषान् (R. VI. 34); ‘m. plant’ सोमलता, सोमवल्ली, वल्लरी, ब्राह्मी, मत्स्याक्षी; ‘m.-shine’ चंद्रप्रभा-द्युति-कांति f.; ‘m.-stone’ चंद्रकांतः, सोमकांतः, चंद्रमणिः; ‘m.-struck’ विक्षिप्त-भ्रांत-बुद्धि, विप्लुत-हत-मति.
ROOTS:
चंद्रशशिन्इंदुसोमविधुचंद्रमस्निशाकररजनि(नी)करग्लौशशधरशशांकमृगांकहिमांशुसुधांशुशुभ्रांशुओषधीशओषधीपतिकुमुदबांधवद्विजराजकलानिधिनाथअब्जजैवातृकनक्षत्रेशक्षपाकरपतिईशनाथक्षपानाथशीतकरतारानाथउडुपबिंबबंमंडलंकलारे(ले)खापूर्णिमापौर्णमासीअमाअमाव(वा)सीअमाव(वा)स्यादर्शसूर्येन्दुसंगमचंद्रपादशशिकररश्मिसुधांशुकौमुदीचंद्रिकाज्योत्स्नाचंद्रशशिप्रभाचंद्रातपज्योत्स्नावत्ज्योत्स्नायुक्तचंद्रप्रकाशितज्योत्स्नावतोनिर्विशतिप्रदोषान्सोमलतासोमवल्लीवल्लरीब्राह्मीमत्स्याक्षीचंद्रप्रभाद्युतिकांतिचंद्रकांतसोमकांतचंद्रमणिविक्षिप्तभ्रांतबुद्धिविप्लुतहतमति
-less,a.हत-नष्ट-चंद्र, चंद्रहीन.
ROOTS:
हतनष्टचंद्रचंद्रहीन
-y,a.चंद्रतुल्य.
ROOTS:
चंद्रतुल्य.

moon     

A Dictionary: English and Sanskrit | English  Sanskrit
MOON , s.चन्द्रः -न्द्रकः, चन्द्रमाःm.(स्), सोमः -माm.(न्), इन्दुःm., विधुःm.
(Marked like a hare or rabbit) शशीm.(न्),शशाङ्कः, शशधरः, शशभृत्m., शशविन्दुःm., शशलाञ्छनः. —
(Mark- ing the night) रजनीकरः, निशाकरः, क्षपाकरः, निशाकेतुःm.
(Lord of the night) निशापतिःm., क्षपानाथः, यामिनीपतिःm., निशीथिनीनाथः, रजनीनाथः. —
(Gem of the night) रात्रिमणिःm., निशामणिः. —
(Lord of the constellations) नक्षत्रनाथः, नक्षत्रपः,ऋक्षेशः, उडुपः, उडुपतिः, उडुराट्m.(ज्), दाक्षायिणीपतिःm., तारा-धिपतिःm., भपतिःm.
(The repository and producer of nectar or ambrosia, which is supposed to be distilled in its rays) अमृतसूःm., अमृतदीधितिःm., अमृताधारः, अमृतसुत्m., सुधानिधिःm., सुधाधारः, सुधाभृतिःm., सुधासूतिःm., सुधांशुः, सुधाकरः,सुधाङ्गः, पीयूषरुचिःm., पीयूषमहाःm.(स्), पीयूषनिधिःm.
(Having cool rays or radiance) शीतांशुःm., शीतमयूखः, शीतमरीचिःm., शीतभानुःm., हिमांशुःm., हिमकरः, हिमरश्मिःm., हिमद्युतिःm., शीतरुक्m.(च्), शीतगुःm., हिमश्रथः, प्रालेयांशुःm., तुहिनांशुःm.
(Having white rays or pale radiance) शुभ्रांशुःm., सितांशुः,सितरश्मिःm., सितदीधितिःm., श्वेतधामाm.(न्), श्वेतरोचीःm.(स्),शुचिरोचीःm.(स्), छायाभृत्m.
(Marked like a deer) मृगाङ्कः,मृगविप्लुःm., हरिणाङ्कः, हरिणकलङ्कः, मृगलाञ्छनः, मृगधरः, छायामृगधरः. —
(Containing many digits) कलानिधिःm., कलापूर्णः, कलावान्m.(त्), कलाभृत्m., कलापतिःm. — (Forming the crest of Śiva) शिवशेखरः, हरशेखरः, हरचूडामणिःm. — (Brother of Lakṣmī, as having been reproduced with that goddess from the ocean when it was churned by the gods and asuras) लक्ष्मीसहजः, श्रीसहोदरः. —
(Husband of Rohini) रोहिणीपतिःm., रोहिणीशः, रोहिणीवल्लभः. —
(The butter of the ocean, or pro- duced by the churning of the ocean) अब्धिनवनीतकः. —
(Friend, companion or lord of the lotuses, many of these flowers opening their petals in the night and closing them in the day) कुमुदबान्धवः, कुमुदबन्धुःm., कुमुदपतिः, कुमुदेशः,कुमुदप्रियः, कुमुदिनीपतिःm., कुमुदिनीनायकः, अब्ञ्जः. —
(Lord of plants or herbs) ओषधीनाथः, ओषधीपतिःm., ओषधीशः. —
(Drawn by white horses) श्वेतवाजीm.(न्), श्वेतवाहनः. —
(Drawn by ten horses) दशवाजीm.
(Dispeller of darkness) तमोहरः, तमोनुद्m., तमोनुदः, तमोघ्नः, तमोपहः, तिमिररिपुःm.
(Regulating the days of the month) तिथिप्रणीःm., पर्व्वधिःm.(Garlanded with stars) तारापीडः. —
(King of kings) राजराजः. — (Broken-bodied, having been cut in two by the trident of Śiva, as a punishment for having violated the wife of Vrihaspati) भग्नात्माm.
(Lord of Brahmans) द्विजपतिःm., द्विजराजः. —
(Lord of the moonlight) कौमुदीपतिःm. Other names for the moon of less obvious derivation are जैवातृकः,ग्लौः, कैरवीm.(न्), कलापिनी, हरिःm., माम्m., चन्दः;
‘the autumnal moon,’ शरच्चन्द्रः;
‘orb or disk of the moon,’ चन्द्रविम्बः, चन्द्रमण्डलं, चन्द्रगोलः -लं;
‘day of the moon,’ तिथिः. See LUNAR;
‘digit of the moon,’ चन्द्रकला, चन्द्ररेखा, इन्दुरेखा,चन्द्रलेखा;
‘full moon,’ पूर्णचन्द्रः, पूर्णिमा, पूर्णेन्दुःSee FULL MOON;
‘new moon,’ नवशशीm.(न्), नवचन्द्रः, अमा, अमावसी,अमावासी, अमावस्या, अमावास्या, अमामसी, प्रतिपच्चन्द्रः, दर्शः, सूर्य्येन्दु-सङ्गमः, कुहूःf., तिथिक्षयः, नष्टेन्दुकला;
‘moon of the first quarter,’ बालचन्द्रः;
‘day of new moon,’ मासान्तः;
‘full or new moon, or the last day of a lunar fortnight,’ पञ्चदशी,पक्षान्तः;
‘the first day of the moon's increase or wane, or of a lunar fortnight,’ प्रतिपद्f.;
‘fortnight of the waxing moon,’ शुक्लपक्षः, सितपक्षः, शुद्धपक्षः;
‘fortnight of the waning moon,’ कृष्णपक्षः, तमिस्रपक्षः, उत्तरपक्षः;
‘the full or change of the moon, or the junction of the 15th and 1st of a half-month, पर्व्वसन्धिःm., प्रतिपत्पञ्चदश्योरन्तरं; ‘moon a little gibbous, or one digit less than full,’ अनुमतिःf., कलाहीनः;
‘moon a little horned,’ सिनीवाली;
‘half moon,’ चन्द्रार्द्धं;
‘a false moon,’ चन्द्राभासः;
‘having a face like the moon,’ चन्द्रमुखीf., शशिवदना;
‘rise of the moon, चन्द्रोदयः; ‘spot's on the moon's disk,’ लाञ्छनं, कलङ्कः;
‘the wife of the moon,’ रोहिणी, चन्द्रकान्ता.
ROOTS:
चन्द्रन्द्रकचन्द्रमा(स्)सोममा(न्)इन्दुविधुशशीशशाङ्कशशधरशशभृत्शशविन्दुशशलाञ्छनरजनीकरनिशाकरक्षपाकरनिशाकेतुनिशापतिक्षपानाथयामिनीपतिनिशीथिनीनाथरजनीनाथरात्रिमणिनिशामणिनक्षत्रनाथनक्षत्रपऋक्षेशउडुपउडुपतिउडुराट्(ज्)दाक्षायिणीपतिताराधिपतिभपतिअमृतसूअमृतदीधितिअमृताधारअमृतसुत्सुधानिधिसुधाधारसुधाभृतिसुधासूतिसुधांशुसुधाकरसुधाङ्गपीयूषरुचिपीयूषमहापीयूषनिधिशीतांशुशीतमयूखशीतमरीचिशीतभानुहिमांशुहिमकरहिमरश्मिहिमद्युतिशीतरुक्(च्)शीतगुहिमश्रथप्रालेयांशुतुहिनांशुशुभ्रांशुसितांशुसितरश्मिसितदीधितिश्वेतधामाश्वेतरोचीशुचिरोचीछायाभृत्मृगाङ्कमृगविप्लुहरिणाङ्कहरिणकलङ्कमृगलाञ्छनमृगधरछायामृगधरकलानिधिकलापूर्णकलावान्(त्)कलाभृत्कलापतिशिवशेखरहरशेखरहरचूडामणिलक्ष्मीसहजश्रीसहोदररोहिणीपतिरोहिणीशरोहिणीवल्लभअब्धिनवनीतककुमुदबान्धवकुमुदबन्धुकुमुदपतिकुमुदेशकुमुदप्रियकुमुदिनीपतिकुमुदिनीनायकअब्ञ्जओषधीनाथओषधीपतिओषधीशश्वेतवाजीश्वेतवाहनदशवाजीतमोहरतमोनुद्तमोनुदतमोघ्नतमोपहतिमिररिपुतिथिप्रणीपर्व्वधितारापीडराजराजभग्नात्माद्विजपतिद्विजराजकौमुदीपतिजैवातृकग्लौकैरवीकलापिनीहरिमाम्चन्दशरच्चन्द्रचन्द्रविम्बचन्द्रमण्डलंचन्द्रगोललंतिथिचन्द्रकलाचन्द्ररेखाइन्दुरेखाचन्द्रलेखापूर्णचन्द्रपूर्णिमापूर्णेन्दुनवशशीनवचन्द्रअमाअमावसीअमावासीअमावस्याअमावास्याअमामसीप्रतिपच्चन्द्रदर्शसूर्य्येन्दुसङ्गमकुहूतिथिक्षयनष्टेन्दुकलाबालचन्द्रमासान्तपञ्चदशीपक्षान्तप्रतिपद्शुक्लपक्षसितपक्षशुद्धपक्षकृष्णपक्षतमिस्रपक्षउत्तरपक्षपर्व्वसन्धिप्रतिपत्पञ्चदश्योरन्तरंअनुमतिकलाहीनसिनीवालीचन्द्रार्द्धंचन्द्राभासचन्द्रमुखीशशिवदनाचन्द्रोदयलाञ्छनंकलङ्करोहिणीचन्द्रकान्ता

moon     

English WN - IndoWordNet | English  Any
noun  
Wordnet:
asmঅর্ধচন্দ্র , অর্ধ চন্দ্র , অর্ধ ্চন্দ্রমা , অর্ধেন্দু , চন্দ্র , চন্দ্রমা , চন্দ্রমাহ , জোনাক , জোনৰ পোহৰ , জোনালী , জ্যোৎস্না , শশীকৰ , চন্দ্রসুধা , চন্দ্রকান্তা , চন্দ্রকিৰণ , চন্দ্রজ্যোতি , চন্দ্রালোক , চন্দ্রপ্রভা , চন্দ্রিমা , দীপিকা , জ্যোৎস্নালোক , চন্দ্রাৱলী , চন্দ্রিকা , চন্দ্রৰশ্মি , চন্দ্রকৰ , কৌমুদী , চন্দ্রাংশু , জোছনা , প্রাকৃতিক উপগ্রহ
bdखावख्लाब अखाफोर , खावसे अखाफोर , अखाफोर खावख्लाब , अखाफोर , उखुमब्रि , नखुमब्रि , अखाफोर दान , अखाफोर मास , अखाफोरनि सोरां , अखाफोरनि स्रां , अखाफोर
benচাঁদনী , জ্যোৎনা , চদ্রপ্রভা , শশিপ্রভা , কৌমুদী , মালতী , চন্দ্রিকা , চংদিকা , চন্দিকা , জ্যোৎনা , মূন , সন মুংগ মূন
gujઅર્ધચંદ્ર , અર્ધ ચંદ્ર , અર્ધ ચંદ્રમા , અડધો ચંદ્ર , ચંદ્રમાસ , ચંદ્ર માસ , ચંદ્ર માસ , ચાંદની , ચંદ્રપ્રભા , ચંદ્રદ્યુતિ , ચંદ્રિકા , કૌમુદી , માલતી , જ્યોત્સના , ચંદ્રગોલિકા , ચંદ્રપુષ્પા , ચંદ્રકાંતિ , ચંદ્રજ્યોત્સના , શશિપ્રભા
hinअर्द्धचन्द्र , अर्द्धचंद्र , अर्द्ध चन्द्रमा , अर्द्धेंदु , अर्द्ध चंद्रमा , अर्धचन्द्र , अर्धचंद्र , अर्ध चन्द्रमा , अर्धेंदु , अर्ध चंद्रमा , आधा चाँद , अर्धेन्दु , अर्द्धेन्दु , उड़ुप , उड़प , चंद्रमा , चन्द्रमा , चाँद , चंद्र , चन्द्र , चंदा , चन्दा , चांद्रमास , चांद्र मास , चंद्रमास , चंद्र मास , चन्द्रमास , चंद्र मास , चन्द्र मास , चांद्र मास , चान्द्र मास , चाँदनी , ज्योत्स्ना , चंद्रप्रभा , चन्द्रप्रभा , शशि प्रभा , चंद्रिका , कौमुदी , मालती , चन्द्रिका , चंदिका , चन्दिका , ज्योत्सना , चंद्रकांति , चन्द्रकान्ति , चंद्रगोलिका , चन्द्रगोलिका , चंद्रपुष्पा , शशिप्रभा , चन्द्रपुष्पा , चंद्रज्योत्सना , चंद्रज्योत्स्ना , चन्द्रज्योत्सना , चन्द्रज्योत्स्नाअमृततरंगिणी , अमृततरङ्गिणी , चंद्रशाला , चूला , महताब , उजाली , उजारी , उँज्जारी , उजियरिया , उजियारी , मून , सन म्युंग मून , चंद्रमा , चन्द्रमा , चाँद , चंद्र
kasژٔنٛدٕر , ہِلال , ژٔنٛدٕر , چنٛدرِماس , زُنہٕ گاش , ژٔنٛدٕر
kokअर्दचंद्रीम , चंद्रीम , चंद्र , चंद्रमास , चांद्रमास , चान्नें , चंद्रा उजवाड , चंद्रिमा उजवाड , मून , सन म्युंग मून , चंद्रीम
malചന്ദ്രന് , ചന്ദ്രഗ്രഹം , മിഹിരന് , മാസന് , നിലാവു , ചന്ദ്രകിരണം
marअर्धचंद्र , अर्धेंदु , चंद्र , चांद्रमास , चांदणे , ज्योत्स्ना , चंद्रिका , कौमुदी , मून , चंद्र
nepअर्द्धचन्द्र , अर्द्धचंद्र , अर्द्ध चन्द्रमा , अर्द्धेंदु , अर्द्ध चंद्रमा , अर्धचन्द्र , अर्धचंद्र , अर्ध चन्द्रमा , अर्धेंदु , अर्ध चंद्रमा , आधा चाँद , चन्द्रमास , जुनको प्रकाश , ज्योत्स्ना , चन्द्रप्रभा
oriଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର , ଅଷ୍ଟମୀଚନ୍ଦ୍ର , ଅଧାଚାନ୍ଦ , ଚନ୍ଦ୍ରମା , ଚନ୍ଦ୍ର , ଚାନ୍ଦ , ଚାନ୍ଦ୍ରମାସ , ଚନ୍ଦ୍ରମାସ , ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ , ଚନ୍ଦ୍ରଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା , ଚନ୍ଦ୍ର , ଚନ୍ଦ୍ରମା , ଚାନ୍ଦ
panਅੱਧਾ ਚੰਨ , ਅਰਧ ਚੰਨ , ਅੱਧਾ ਚੰਦਰਮਾ , ਅਰਧ ਚੰਦਰਮਾ , ਚੰਦਰਮਾ , ਚੰਦ੍ਰਮਾ , ਚੰਦ , ਚੰਨ , ਚੰਦਰ ਮਾਸ , ਚੰਦਰ ਮਹੀਨਾ , ਇੱਕ ਪੁੰਨਿਆ ਤੌ ਦੂਜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ , ਇੱਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੌ ਦੂਜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ , ਚਾਨਣ , ਪਰਕਾਸ਼ , ਪ੍ਰਕਾਸ਼ , ਚਾਨਣੀ , ਉਜਿਆਲਾ , ਚਮਕ , ਚੰਨ , ਚੰਦਰਮਾ , ਚੰਦ੍ਰਮਾ , ਚੰਦ , ਚੰਨਦਰਮਾ
sanअर्द्धचन्द्रः , अर्द्धेन्दु , चन्द्रार्धम् , चन्द्रः , चान्द्रमास , ज्योत्स्ना , चन्द्रिका , कौमुदी , चान्द्री , कामवल्लभा , चान्द्रातपः , चन्द्रकान्ता , शीता , अमृततरङ्गिणी , चन्द्रः
tamபிறை , பாதிநிலவு , அரைநிலவு , அரைச்சந்திரன் , நிலவொளி , நிலவுஒளி , சந்திரஒளி
telఅర్ధ చంద్రుడు , వెన్నెల , జ్యోత్స్న , కౌముది , చంద్రకాంతి , చంద్రునివెలుగు
urdنصف چاند , آدھا مہتاب , نصف مہتاب , آدھا چنداں , چاند , قمر , ماہ , مہتاب , قمری مہینہ , ماہتابی مہینہ , چاندنی , ماہتاب , چاند , قمر , مہتاب , ماہ
verb  
Wordnet:
hinदिवास्वप्न देखना
kasدۄہلی خاب وٕچھٕنۍ
kokदिसासपन पळोवप , दिससपन सपनेवप
oriଦିବାସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିବା , ଖିଆଲରେ ବୁଡିବା
panਦਿਨ ਵਿਚ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP