Dictionaries | References

सरकार

See also:  कुंपणी
ना.  राज्यकारभार चालवणारी यंत्रणा , राज्यसत्ता , राज्यसंस्था , शासनसंस्था .

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
The government of a state; the supreme power or authority. Pr. सरकाराला आणि भाकरीला तोंड नाहीं जिकडून पाहिजे तिकडून मोडावी. 2 The administrator of a government; the supreme magistrate; the king or governor. 3 सरकार is a comprehensive term, applying alike to the judicial court of the king or ruler; to the Collector's Cutcherry; to the courts of the Mámlatdár, Mahálkarí &c.; to whatsoever seat of district or departmental rule; to any and every government-office or government-official invested with magistracy or civil authority. 4 Applied in the superabundance of Eastern compliment to one's master or other superior person. Ex. सरकारचे घोड्यावर मजसारख्यानें कसें बसावें; सरकारानीं मनावर घेतलें तर माझें कार्य होईल.

नस्त्री . १ शासनसंस्था ; राज्यसंस्था ; देश , प्रांत , संस्थान वगैरेचा राज्यकारभार चालविणारी सत्ता . २ राजा ; राज्यप्रतिनिधि ; राज्यधिकारी ; शासनसंस्थेचा प्रमुख ; सत्ताधिष्ठित व्यक्ति . ३ ( व्यापक ) कोणतीहि कचेरी ; जिल्हा , प्रांत , तालुका वगैरेची कचेरी ; न्यायाधीश व त्याची कचेरी ; तसेंच इतर कोणत्याहि खात्याच्या अधिकार्‍यास व त्याच्या कचेरीस हा शब्द सामान्यतः लावतात . अंमलदार ; अधिकारी वर्ग . सरकांर म्हणजे येथील अधिकारी वर्ग , इंग्लंडचे लोक नव्हेत . - टिव्या . ४ मालक ; धनि ; वरिष्ठ अधिकारी , व्यक्ति . सरकारचे घोडयावर मजसारख्यानें कसें बसावें . सरकारस्वारी येत आहे . - रत्नप्रभा २२ . ५ प्रांत ; देशविभाग . उत्तर सरकार कोठें कोठें सरकार हा सुभ्याचा किंवा प्रांताचा पोटविभाग आहे । - गांगा ४२ . सरकार जुन्नर - समारो १ . ६५ . ६ ( बंगाल ) हिशेबनीस ; घरचा कारभारी . [ फा . ] म्ह० सरकारचें तेल पदरांत घ्यावें . ( वाप्र . ) सरकारकामास येणें - लढाईत मरणें . सामाशब्द -
 स्त्री. इं . कंपनी ; ईस्ट इंडिया कंपनी ( इंग्रजाची ); हि हिंदुस्थानांत व्यापारी सनद घेऊन १६०४ . मध्यें आली पुढें हिनें हिंदुस्थानाचें राज्य कामावल्यावर तिला कुंपनी सर कार अशी संज्ञा . मिळाली . ( इं . कंपणी .)
०अमल   असामी - पु . सरकारी अंमल , सत्ता ; सरकारी मनुष्य .
०अमली वि.  सरकारावर अवलंबून ; सरकारच्या आश्रित , ताब्यांतील , अधिकारांतील . याचे उलट परभारा अमली म्हणजे इतर सत्तेखालील .
०खराब वि.  सरकारी पडीत जमीन .
०गुझश्त  स्त्री. गोष्ट ; हकीकत ; इतिहास ; परिस्थितीचा आढावा .
०जमा वि.  खालसा ; सरकारांत सामील केलेलें ; जप्त . मोरोपंतांना पन्हाळगडचें आपलें घर सरकारजमा करून पन्हाळगड सोडण्याची पाळी आली . - भक्तमयूरकेका ६ . पुस्तकें सरकारजमा करण्यांत आलीं असतीं . - केले १ . ३७ .
०धारा  पु. जमीन महसूल ; सरकारी देणें ; चावडी .
०महशूर वि.  १ कुप्रसिध्द ; सर्वांस माहीत झालेलें ; लहानापासून थोरांस ठाऊक असलेंले . २ सार्वजनिक ; सर्वश्रुत ; सर्वज्ञात .
०वाडा  पु. राजप्रसाद ; राजवाडा ; राजमंदिर ; राजाचें किंवा सरकारी अंमलदाराचें निवासस्थान ; सरकारी कचेरी .
०स्वारी  स्त्री. राजा ; धनी ; मालक ; वरिष्ठ अधिकारी . सरकारी - वि . शासनसंस्थेसंबंधीं ; राज्यासंबंधीं ; राज्याच्या मालकीचें ; राज्यव्यवस्थेसंबंधींचें ; राज्यकचेरीसंबंधीं . सरकारी अमल - पु . १ राज्यसत्तेचा अधिकार , हुकमत . २ शासनसंस्थेंतील अधिकार , पद , स्थान .
०असामी  स्त्री. १ सरकारांतील अधिकाराचें स्थान , नोकरी . २ सरकारी अंमलदार , अधिकारी .
०चिन्ह  न. सरकारी निशाणी , शिक्का , खूण , मुद्रा .
०जाहिरात  स्त्री. सरकारनें काढलेला जाहीरनामा , प्रसिध्दिपत्रक .
०तोहमत  स्त्री. सरकारचा दोषारोप , किटाळ , आरोप , वहिम ; घोरपड .
०नोकरी  स्त्री. सरकारांतील चाकरी , हुद्दा , अधिकार .
०पाहुणा  पु. ( ल . ) कैदी . सरकारी पाहुण्यांची बडदास्त सरकार नीट ठेवीत नाहीं . - के १२ . ७ . ३० .
०बोली  स्त्री. सरकारमार्फत लिलांव चालला असतां सरकारतर्फे आरंभीं पुकारण्यांत येणारा किंमतीचा आंकडा .
०रोखा  पु. सरकारनें आपल्या हमीवर काढलेल्या कर्जाचा दस्तऐवज ; सरकारी कर्जपत्र ; ऋणपट .

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
n f  The government of a state; the supreme power. The Government.

Keyword Pages

  • शासकीय साहित्य
    शासनातर्फे प्रकाशित झालेले निवडक साहित्य, लोकहितार्थ प्रसारीत करीत आहोत.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP