TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

See also OM , ओम्
महानुभवी वाड्‌मयांत व बाराव्या आणि तेराव्या शतकांतील जुन्या मराठी वाड्‌मयांत ओ किंवा वो ऐवजीं ' ॐ ' हें अक्षर लिहिण्याचा प्रघात होता . ' देॐ आत्मरमणु । मी कामबाणी विच्छिन्नु ॥ ' - ऋ ४६ .
अ.  अ = विष्णु , उ = शिव , म = ब्रह्मा , ह्माप्रमाणें तिन्ही देवांचें वास्तव्य या शब्दांत आहे .
अ.  
 1. वेद . पुराण , पोथी , स्तोत्र इ० म्हणण्यापुर्वी वसंपविल्यानंतर जो पवित्र शब्द उच्चारतात तो ; प्रार्थनेच्या वेळीं प्रारंभी उच्चारावयाचा शब्द . ' ओम् नमोजी गणनायका । '; ' ओम् श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य । '
 2. आरंभ ; उपक्रम . ३ प्रणवब्रह्मा ; शब्दब्रह्मा ; एकाक्षर ब्रह्मा . ' ॐनमोजी आद्या ॥ ' - ज्ञा १ . १ .
 3. वैदिक काळीं ( मांडुक्य उपनिषदांत ), अ = वैश्वानर , उ = तैजस , म = प्राज्ञ , ओम् = अतर्क्य , अवाच्य व ज्यामध्यें सर्व जगाचा समावेश होतो असें ब्रह्मा , असा अर्थ होता . ओम् हें अक्षरें प्रथम उपनिषदांत आढळतें ,

०कार   ओम् पहा .
०तत्सत्   ॐ (= ब्रह्मा ), तत् (= तें ), सत् (= खरें ,) फक्त ब्रह्मा हें खरें किंवा शाश्वत आहे . ' ओम् , ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु । ' मंत्र किंवा एखादें कर्म एखादें कर्म संपविल्यानंतर हें वाक्य म्हणण्याचा परिपाठ आहं . लक्षणेनें याचा अर्थ संपविनें , पाणी सोडणें असा आहे . ' ॐ तत्सत ब्रह्मार्पण सेवट । ' - दावि २६ .
०पुण्या, पुण्याहम्   
 1. मी प्रणवरूप पुण्यस्वरुप आहें अशा अर्थाचा मंत्र . एखाद्या मंगल संस्कारापूर्वी स्वस्तिवाचन नांवाचें कर्म केलें जातें त्यामध्यें संस्कारकर्त्या यजमानास ब्राह्मण ' ओं पुण्याहं ' असा आशीर्वाद दंत असतात . ' चिंदब्रह्मोंसि लग्न लाविशी । ओं पुण्येसी तत्वता । ' - प्रभा ८ . १ .
 2. लग्न मंत्राचा आरंभ , पुण्याहवाचनाचे वेळीं म्हणण्यांत येणारें मंत्र . ' ॐ पुण्याह म्हणोनियां जाण । लाविलें उभयतांचें लग्न ॥ '- जै ५६ . २० .

०फस होणें   
 1. निष्फळ होणें ; फसणें . ' परिक्षा नापास झाल्यामुळें त्याचे सारे बेत ओंफस झाले व पुन्हां तो कॅलजची वारी करुं लागला .'
 2. लयास जाणें , नायनाट होणें . ( ओम् + फस् = फु फुटल्याचा आवाज )

०भवति   
 1. ( भिक्षां देहि ). बाई भिक्षा वाढा , असा भिक्षा - मागतांना म्हणावयाचा मंत्र .
 2. ( ल .) भिक्षा ( मागणें ); भिक्षाटन . ' नीट वागला नाहींस तर ओंभवती करीत फिरशील वरें !'

०भवति पक्ष   
 1. भिक्षावृत्ति ; भीक मागण्याचा पेषा . ' ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा । मागितली पाहिजे भिक्षा । ओं ( वों ) भवति या पक्षा ! रक्षिलें पाहिजे॥ ' - दा १४ . २ . १ .
 2.  ( ल . उप .) अर्ज विनंत्या करून ( स्वराज्य ) मागणार्‍यांचा एक पक्ष ; मवाळ पक्ष .


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

stabilised (virus)

 • स्थिरीकृत 
RANDOM WORD

Did you know?

श्रावण महिन्यांत महादेवाच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक कां करावा? त्याचे पुण्य काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.