Dictionaries | References

हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका

ज्याच्याजवळ द्रव्य नसतें त्याचा सर्वत्र अपमान होतो.

Related Words

ह्याचें मला लहणें नाहीं   उलटी अंबारी हातांत येणें   बडी हातांत घेवप   (बायकांना तोंडावर) मोडी उठणें   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   साळ फेंकल्याबरोबर भाताचें पीक डोलूं शकत नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   माणसाला मानीत नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   कोणाचे पागोटें कोणाच्या डोक्‍यावर नाहीं   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   बोलण्याची बढाई, तोंडावर चिलटांची लढाई   स्वभावाला औषध नाहीं   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   धाकासारखी चीज नाहीं   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP