TransLiteral Foundation

हातीं सोंगटया फासे, दैव त्याला हांसे

जो मनुष्य फांसे व सोंगटया घेऊन जुगार खेळूं लागतो त्याचें नशीब बहुतेक त्यास दगा देतें.

Related Words

जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   पेलाअ लागे ओठा, पण दैव मारी सोटा   ज्‍याला नाहीं काज, त्‍याला पृथ्‍वीचें राज   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   अति ऊ त्याला खाज नाहीं आणि अति ऋण (देणें) त्याला लाज नाहीं   (हातावर-हातीं) गूळाखोबरे देणें   बेडकाला डबकें, त्याला जग पारखें   ज्‍याचें जळे, त्‍याला कळे   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   आपले नाते, जग हांसे   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   ज्‍याचें मन त्‍याला ग्‍वाही देतें   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   ज्‍याचें असेल मढें, त्‍याला येईल रडें   दैव फिरलें, सारेंच उलटापालट झालें   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   पैची जखम त्याला पंधरा आण्याची मलम पट्टी   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   मालमत्ता-मालमत्तेचा सांठा, त्याला हजारों वाटा   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   मूळचाच शहाणा, त्याला फुटला पान्हा   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   दैव उपाशी राही आणि उद्योग पोटभर खाई   बाळ दाणा आणि त्याला चाबूक नजराणा   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   मन पाच्छा पुण दैव गांडू   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   हातीं भोपळा घेणें-देणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   हातीं आला, तो लाभ झाला   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   अति भूक लागे ज्याला कालवणहि नको त्याला   आपले नाते, जग हांसे   आंब्याला मोहर दाटला, नशीबानें येती फळें त्याला   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   करवंटी हातीं देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   खडतर दैव   खात्‍या नारीचें दैव   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या-गोसाव्याच्या हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   जगण्यामरण्याची स्‍थिति, नाही मनुष्‍यास हातीं   ज्‍याचा त्‍याला   ज्‍याची करणी त्‍याला   ज्‍याची कळकळ त्‍याला   ज्‍याची कळ त्‍याला   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   दगड हातीं घेणें   दैव   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   धारण, मरण, पाऊस कोणाचे हातीं नाहीं   न बोलावतां भोजना आला, कोठें बसावें हें न सुचे त्याला   नारळपंचा हातीं देणें   नारळ हातीं देणें   नांव महीपती, तिळभर जागा नाहीं हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   फुटकें कपाळ-नशीब-दैव   बरें वाईट करणें वरिष्टाच्या हातीं   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   बारभाईची खेती, काय लागेल हातीं   बारभाईची खेती, प्रजापती लागला हातीं   बारभाईची शेती दमडी न लागे हातीं   मध्येंच टाकी कार्याला, आरंभशूर म्हणती त्याला   मूर्खाला उपदेश केला, राग आला त्याला   मेल्याचीं मुलें जित्याचे हातीं   माकडाचे वटकन् दरवेशाचे हातीं   मालकाच्या मनाची स्थिति, असे सेवकाचे हातीं   रागाच्या हातीं देणें   राजाची कांती, लोकांच्या हातीं   राजाची शेंडी न्हाव्याच्या हातीं   वटकण-पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेश्याच्या हातीं   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   वादी-वादी प्रतिवादी हीं न्यायाधिशाची हातीं   शेळीचें कान खाटका हातीं-गोसाव्याचे हातीं   शेळीचे कान गोसाव्या (च्या) हातीं   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Warburg coefficient

 • वॉरबर्ग गुणांक 
 • (also called metabolic quotient) 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

गणेश गीता कोणी वाचावी ?
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.