Dictionaries | References

हातीं पायीं रेवणें

See also:  हातीं पायीं ठेवणें , हातीं पायीं धावणें , हातीं पायीं येणें
जाडय, सुस्ती येणें.

Related Words

हातीं पायीं जीभा फुटणें   पायीं बांधणें   पायीं लागणें   हातच्या हातीं   हातीं पायीं रेवणें   पिशाच्या हातीं कोलती   हातीं धोंडे घेणें   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   आल्या पायीं परतणें   पायाचा गू पायीं पुसणें   उसन्या पायीं फासण्या   घोडयाच्या पायीं येणें आणि मुंगीच्या पायीं जाणें   दुखणें हत्तीच्या पायीं येतें आणि मुंगीच्या पायीं जातें   हत्तीच्या पायीं येणें आणि मुंगीच्या पायीं जाणें   हातचें हातीं   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   ब्रह्म हातीं लागणें   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   फजितीच्या पायीं घुंगरुं   पत्नी गोणाई राजाई। थकल्या नामदेवाच्या पायीं॥   जिव्हा करी चहाडी आणि पायीं पडे बिडी   एके दिवशी हत्तीवर अंबारी, एके दिवशीं पायीं निघाला स्वारी   नांव सोनूबाई, पायीं कथलाचा वाळा   शेळीचें कान गोसाव्याचे हातीं   मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   शेंडी हातीं येणें   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP