Dictionaries | References

हातच्या हातीं

See also:  हातचे हातीं , हातचें हातीं , हातो हातीं
A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
Instantly, smartly, in a trice, shake, jiffey, with exceeding celerity of action and shortness of time--any doing or happening. Ex. ह्या शाळू दिवसामध्यें दुपार हा0 भरती; मी विहीर खणूं लागलों तों हा0 पाणी लागलें; हा गडी हा0 जाऊन येईल. Also हातचे हातीं चोरी -लबाडी -शिंदळकी -चाहडी &c.

ताबडतोब
लगेच.

Related Words

हातच्या हातीं   हातीं पायीं येणें   हातीं पायीं जीभा फुटणें   पिशाच्या हातीं कोलती   हातीं धोंडे घेणें   हातचे हातीं   बहिर्‍याचे हातीं, अंधळ्याची काठी   हात जळूं नये म्हणून खोरणें हातीं धरलें   हातो हातीं   हातचें हातीं   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   ब्रह्म हातीं लागणें   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   शेंडी हातीं येणें   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   शेळीचें कान गोसाव्याचे हातीं   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   हातीं पायीं ठेवणें   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   हातीं पायीं रेवणें   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   हातीं पायीं मोकळी होणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   रागाच्या हातीं देणें   हातीं लागली चेड आणि घर मांडवाची मेढ   हातीं काम, मुखीं नाम   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP