Dictionaries | References

हातचें हातीं

See also:  हातचे हातीं , हातच्या हातीं , हातो हातीं
ताबडतोब
लगेच.

Related Words

हातीं पायीं जीभा फुटणें   हातचें हातीं   हातच्या हातीं   हातचें दवडा आणि पळत्याचे पाठीस लागा   पिशाच्या हातीं कोलती   हातीं धोंडे घेणें   हातचे हातीं   आपल्या हातचें धुणें नि आईच्या हातचें खाणें   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   ब्रह्म हातीं लागणें   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   बहिर्‍याचे हातीं, अंधळ्याची काठी   हात जळूं नये म्हणून खोरणें हातीं धरलें   हातो हातीं   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   हातचें सोडणें   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   हातीं पायीं रेवणें   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   हातीं आला, तो लाभ झाला   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   शेंडी हातीं येणें   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   शेळीचें कान गोसाव्याचे हातीं   मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   हातीं पायीं मोकळी होणें   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   हातीं पायीं ठेवणें   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP