Dictionaries | References

वैडाल

vaiḍāla


वैडाल [vaiḍāla]   See बैडाल; यस्य धर्मध्वजो नित्यं शक्रध्वज इवोछ्रितः । प्रच्छन्नानि च पापानि बैडालं नाम तद् व्रतम् ॥ वैडालव्रतिनः पापाः सर्वधर्मविनाशकाः । सद्यः पतन्ति पापेषु कर्मणस्तस्य तत् फलम् ॥ [Kūrma P.]
वैडाल   See बैड्°.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP