Dictionaries | References

लटकेचा घर तडेवरी

   
Script: Devanagari

लटकेचा घर तडेवरी     

( कों.) [ तडवेरी = शेवट पर्यंत ] एखाद्यानें आपलें घर या गांवांत आहे असें खोटेंच सांगितलें व त्याबरोबर आपण जाऊं लागलों तर तो आपलें घर पुढेंच आहे असें म्हणत म्हणत गांवच्या शेवटपर्यंत जाईतोपर्यंत त्याची लबाडी उघडकीस येत नाहीं. शेवटपर्यंत गेल्यावर मग त्याच्या बोलण्यास कांहीं वाव उरत नाहीं. याप्रमाणें खोटया गोष्टीचा पिच्छा घेतल्यास शेवटीं तिचा खोटेपणा बाहेर पडतोच.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP