Dictionaries | References

रुबुरु

See also:  रुबरु , रुबेरुब , रोबरो

क्रि.वि.  
  1. रुबरु पहा . त्यांस निरोपसमयी विद्यमान राजश्री बाबासाहेब शुक्रवारचे वाड्यांत रुबरु पाहून दिल्हा . - वाडदुबा ११३ . [ फा . ]
  2. समक्ष ; समोर ; समोरासमोर ; प्रत्यक्ष . हे गोष्ट रुबरुच जाली तर बहुतच उत्तम आहे . - पेद २१ . ११४ .
  3. अपेक्षित ; नजीक . नित्यानी लढाई रुबरु आहे . - दिमरा १ . २०१ . [ फा . रु - ब - रु ]

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP