Dictionaries | References

रफा पु. 
विचका ; बिघाड ; चिवडा .
डिवचाडिवच ; कालवणें व टाकून देणें ; मातेरें ; नाश ; मचका . काय भाताचा रफा करुन टाकलास हा .
निराकारण . थोडेच दिवसांत खलश रफाही होईल . - रा ५ . १५७ . [ अर . रफ्‍अ ]
०तफा   रफादफा पहा .
०दफा  स्त्री. 
चिवडाचिवड ; खिचडी ; काला .
अव्यवस्था , गोंधळ .
नासाडी . [ अर . रफअ - द्वि . ] रफादफा , रफेदफे - स्त्री .
निवाडा ; उरक ; निकाल . असें जाहल्यास मागील रफेदफे करुन त्यासही भेटीस बोलवावें . - रा १ . २८९ .
( कर्जाची ) फेड ; निवारण . देणेदाराची कोचवण किती आहे याची रफेदफे धनी अथवा आपण करुन मला मोकळें करावें . - होकै २० . - वि . निकालांत काढलेलें ; उरकलेलें ; पार पाडलेलें . [ अर . रफअ द्वि . ] रफे , खलश , खलिश - पु . वैराचें निराकरण . आमची त्याची रफे - खलिश व्हावा ऐसें बेतांत आणिलें आहे . - ऐकिप्र ४१ . [ फा . रफ - इ - खलिश ] रफे , शर - पु . वैराचें निराकरण . रेफे - शर केला व तस्फियाचा नक्शा ठरविला . - वाड - कैफियती १०० . [ अर . शर्र = वाईटपणा ; रफ - इ - शर्र ]
Mixing and messing of food, and leaving it. Ex. काय भाताचा रफा करून टाकलास हा.

Related Words

रफा   रफा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP