Dictionaries | References

रडत गार्‍हाणें, हातीं पुराणें


काम करुन घेणारानें हातांत काठी धरल्याशिवाय व रडगार्‍हाणें केल्याशिवाय कामच होणें नाहीं.

Related Words

हातीं पायीं जीभा फुटणें   एखाद्याच्या हातीं शेंडी सापडणें-गुंतणें   रडणें-रडत राऊत (रडतराव) घोडयावर बसविणें   म्हैस-ज्याचे हातीं काठी त्याची म्हैस   पिशाच्या हातांत-हातीं कोलती   हातीं धोंडे घेणें   (हातावर-हातीं) गूळाखोबरे देणें   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   बहिर्‍याचे हातीं, अंधळ्याची काठी   रडत जाई तो मेल्याची खबर आणी   रडत राऊत घोडयावर काय बसतो व तीर काय मारतो?   रडत राऊत, काय चालवील औत   लग्न केलें दवडीनें (घाईनें), रडत बसले सवडीनें (सोयीनें)   सिवता ताज्या उजव्या हाताक आनी रडत त्या डाव्वा हाताक बस नये?   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   स्नानसंध्येच कंटाळा, हातीं सोंगटीचा-सोंगटयांचा चाळा   वस्तु-वस्तूची नाहीं माहिती, असून काय मूर्खाला हातीं   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   हातीं भोपळा घेणें-देणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   शेंडी हातीं येणें-जाणें   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   हातीं पायीं ठेवणें-धावणें-येणें-रेवणें   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   रागाच्या हातीं देणें   करवंटी हातीं देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   मेल्याचीं मुलें जित्याचे हातीं   राजाची कांती, लोकांच्या हातीं   सूत्रें हातीं घेणें   हटाचे हातीं देणें   हातचें हातीं, हातच्या हातीं, हातो हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP