Dictionaries | References

पोटावर पाय आणणें

नुकसान करणें
एखाद्याचें अन्न काढून घेणें. ‘माझ्या पोटावर पाय आणलास.’ -केसरी १-७-३०.

Related Words

पाय   पाय धरणें   (वर) पाय येणें   दगडास पाझर (पान्हा) आणणें   उघड्यावर आणणें   वाटेवर आणणें   भीर-भीरकाहूर आणणें   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   रकाना-रकान्यास आणणें-येणें   हारसड-हारसडीस आणणें   पाय येणें   पाय भुईला लागूं न देणें   पाय पोटीं जाणें   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   मोर सुंदर पण पाय काळे   मागला पाय पुढें न ठेवणें   मागील पाय पुढें नाहीं पुढील पाय मागें नाहीं   मूत-मूत आणणें   गरीबाच्या पोटावर पाय आणणें-येणें   पाय फोडणें   जमिनीस पाय लागणें   पडल्यावर पाय   गठणास आणणें   पिंजिल्ल्यांत (पिनल्ल्यांत) पाय   पायाशीं पाय बांधून बसणें   पाय धरुन ओढणें   पाय उतारा होणें-येणें   अंडींपिल्लीं - अंडींपिल्लीं उघडकीस आणणें - उबविणें   पायरीवर पाय देणें   आंथरुण पाहून पाय पसरावे   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   भीरकाहूर आणणें   पाठीवर मारा (मारणें) पण पोटावर मारुं नका (नये)   दोन व्हडयाचेर पाय दवरप   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   बोरीस बोरें आणणें   पासंगी आणणें   अडला नारायण गाढवाचे पाय धरी - अडला हरी गाढवाचे पाय धरी   खाजवून अवधान आणणें   डोळ्यांना पाणी आणणें   देहीं देवपण दाखविणें-आणणें-येणें   दोराला पाय लावणें   सडका पाय   हात पाय काडया ढेर वाढया   पाठीला पाय देऊन येणें   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   पाय तोडणें   किती चालसी झराझर, तरी दोन्ही पाय बराबर   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   अंगीं आणणें   अमलांत आणणें   उघड्यावर आणणें   उच्छाद आणणें   उजागरीस आणणें   उणा,उणे आणणें   ओढून आणणें   ओढून चंद्रबळ आणणें   कुत्र्याचे पाय   (कुत्र्या) मांजराचे पाय   कस्तूरी आणणें   काढता पाय   खाजवून अवधणा आणणें   खाजवून अवधान आणणें   खाजवून पान्हा आणणें   गठणास आणणें   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   गायी पाण्यावर आणणें   गोगलगाय, (अन्‌) पोटांत पाय   गोत्यांत आणणें   डबेंत राहणें-येणें-असणें-आणणें   तिसरा पाय   दगडास पाझर (पान्हा) आणणें   दाबांत आणणें   धाय, धाय करम लिखा सो पाय   नाकावर पाय देणें   पुडी आणणें   पाडाव करून आणणें   पाय   पाय घेणें   पाय देणें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   पायरीवर पाय देणें   पिंजिल्ल्यांत (पिनल्ल्यांत) पाय   बसांत आणणें   बाहेरचा पाय   भीरकाहूर आणणें   भीर-भीरकाहूर आणणें   मेंगी गाय पोटांत पाय   मागला-मागला पाय   मांजराचे पाय   मांजराचें पाय   ये कुत्र्या, खा माझा पाय   वनवास-वनवास आणणें   वाटेवर आणणें   शुद्धि-शुद्धीवर आणणें   शिळया कढीला ऊत आणणें   सासूचा पाय सुनेला लागला किंवा सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनेंच पायां पडावें   हत्तीचा पाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP