Dictionaries | References

पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड

(व.) पोटांत भूक असली कीं उत्पन्न सपासप जातें
पण पोटांत वाड (जागा) नसल्यास जीवाला चवना सुचतात. ‘जेवण संपत आलं अन्‌ आताम म्हणतो वरण विटल्यासारखं लागतं
बरोबर! पोटात नाहीं वाढ न्‌ जीव करतो लांड.’

Related Words

जीव घेऊन पळणें   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   कावळ्याचें होतें हंसणें, बेडकाचा जातो जीव   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   मात्यारि मारल्यारि जीव फुटटना   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   जीव मुठींत धरणें   भोजनभाऊ मिळाले अन् अन्नसत्रीं जेऊं आले   पोटभर जेवला अन्‌ देवाला विसरला   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   पोर पोटांत, खीर ताटांत   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   जीव लावणें   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   एक जीव सदाशिव   जीव तोडणें   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   अभिमानाचे मागोमाग, द्वेष करतो पाठलाग   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   केव्हां नाहीं केव्हां   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   अशांत जीव नाहीं   उपद्रवी जीव   कावळ्याचें होतें हंसणें, बेडकाचा जातो जीव   गाढव भार वाहतो, सिंह हिंसा करतो   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   चांदीचा जोडा लोखंडास नरम करतो   जिवाला जीव देणें   जिवास जीव देणें   जीव   जीव देणें   जो हरघडी शपथ घेतो, तो घातच करतो   धर्माचा जीव   पोळलेला जीव   बाभळीचा कांटा, बोरीचें साल, बाबा कशाचा पैसा आणि कशाचे लाड   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   मुलास लाड खाण्याचे, विद्येचे नाहींत   माझें नांव लाड, जेथें पडेल माझें हाड, तेथें साडेतीनशें गांव उजाड   मोठा जीव करणें   राव करणार-करीत नाहीं तें गांव करतो   लाड   लाड करा, लोभ करा, लेकरुं लोकाचे आणि हिंग घाला, जिरे घाला, फुलके लाखाचे   लाड देणें   लाड-लाड चालविणें-पुरविणें   वाढ   शेंडी झाड, पान वाढ   शतं जीव   सुखाचा प्राणी-जीव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP