Dictionaries | References

द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती

मूर्ख मनुष्यास संपत्ति मिळाली तर त्याच्या मूर्खपणाच्या चाळ्यास ऊतच येतो.

Related Words

हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   हातीं पायीं जीभा फुटणें   हातच्या हातीं   पिशाच्या हातीं कोलती   हातीं धोंडे घेणें   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   ब्रह्म हातीं लागणें   हातचें हातीं   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   चोराची गोष्‍ट, मूर्खा लागे मिष्‍ट   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   वंचले शारीर दीधले रोगासीः वचले द्रव्य दीधले चोरासी   जेथें वाढे ताठा, तेथे उभा सोटा   उदकांतु हागिल्ले उंच येतां   सासरीं जातां कुचकुच कांटे, माहेरीं येतां हरीख वाटे   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   द्रव्य आणि समाधान अंगाला कांती आणितात   खोट्याच्या नांवाची होय माती, खर्‍याची वाढे कीर्ति   भिडे भिडे पोट वाढे   उंसात जाऊन वाढे आणणें   सौभाग्य द्रव्य   कांरे महारा उताणा, तर म्‍हणे हातीं दीड आणा   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   हातीं पायीं रेवणें   मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   शेंडी हातीं येणें   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   हातीं आला, तो लाभ झाला   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   शेळीचें कान गोसाव्याचे हातीं   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP