Dictionaries | References

जरी

See also:  जरींconj   Even if; although; if.
  Worked with gold or silver threads.
 f  Epidemic fever. Gold or silver threads.
उअ . १ यद्यपि ; अथापि ; तरी देखील . २ जर ( - उ . ) पहा . [ सं . यर्हि ]
 स्त्री. सोनेरी अथवा रुप्याच्या तारा . - वि . जरीच्या , सोन्यारुप्याच्या तारांनीं विणलेला . जरी कांठीं - खण , पागोटें , पातळ , शेला . जरी सामान . - सभासद ६८ . [ फा . झर्रीन ]
 स्त्री. तापाची सांथ . [ सं . ज्वर ; म . जर ]
०पण   उअ . जरी असें आहे तरी ; परंतु जर ; याच्या उलट तरी पण .
०कांठी वि.  कांठांत जर असलेला ; जरीच्या कांठाचा .
०मरी   स्त्री रोगाची सांथ ( विशेषत : पटकीची ); कालरा ; देवी . ( सामा . ) पटकी , वाखा ( गोस्तनी देवींची जशी एक देवी असते तशी या रोगाची एक देवी कल्पून तिची पूजा करितात . )
०जरतार   स्त्रीन . जुनी जर ; जुन्या वस्त्राची जर ; जुना कलाबतु , कांठ , झाला , सोनेरी नक्षी इ० कांचे तुकडे इ० ( जरीपुराणेवाले ओरडतांना हा शब्दप्रयोगें करतात ).
०पटका  पु. १ मराठयांचें मुख्य निशाण , स्वारीवर जो सेनापती जाईल त्याच्या हवालीं हें निशाण सरकारांतून करीत असत . ठेवून हत्तीवर जरिपटका ! निघाले रावसाहेब कटका । - प्रला . २ जरीचा कमरबंद ; काच्या मोहिमेवर जाणार्‍या सेनापतींना हा पेशव्यांकडून मिळे .
०पटकारुपया   पटकीचा रुपया पटक्याचा रुपया - पु . जरीपटक्याचें चिन्ह असलेला अंकूशी रुपाया .
०पदरी वि.  जरीचा पदर असलेलें ( पागोटें ; शेला ).
०बादली वि.  जरीच्या , कलाबतूच्या उभ्या काडया असलेलें ( कापड ). जरी बादले खांब चांदवे सोगा झाला चौफेर . - ऐपो १७७ . [ जरी + बादल = जर , कलाबतू ]
०बाब वि.  कलाबतूनें विणलेलें ; भरजरी . ( प्र . ) जरबाब पहा .
०बुट्टी   बुटी - स्त्री . १ जरीजरतार पहा . २ जुनी जर ( जरीबुटी ) गाळली असतां तींतून जी चांदी निघते ती . ३ जरतारी बुट्टी , ठिपके . ४ ( ल . ) गुप्त ठेवा ; राखून ठेवलेले दागदागिने , पैसा .
If. See जर conj.
Worked with gold or silver threads; e. g. जरीकांठ-खण-पागोटें-पातळ-शेला.
Gold or silver threads.
Epidemic fever.

Related Words

जरी   अगुणिया स्तव न करी, लक्ष्मी जरी त्याचे घरीं पाणी भरी   असते कडु मात्रा जरी, बहु चांगले गुण करी   गरीबाला कर्ज जरी, होतो बोभाट लोकांतरी   साधु जरी झाला, भोग न सुटे तयाला   विषापासून जरी मिळालें, तरी अमृत करुं नये निराळें   नारायणीं जरी झालें तें ओंगळ। करावा संभाळ, लागे त्याचा॥   अल्प अपराध जरी घडे, केल्या चाकरीवर पाणी पडे   जरी झाला सदाचारी, तरी भिक्षा न मागावी घरोघरीं   ब्राम्हण झाला जरी भ्रष्ट । तरी तो तिन्ही लोकीं श्रेष्ट ॥   राजा लुटी जरी प्रजाजनाला   तृणतुल्‍य पुरुष जरी, सधन स्‍त्रीच्या बरोबरी   नारायणीं जरी घडे अंतराय। हो कां बापमाय, त्यजावीं तीं॥   अवगुणी - अवगुणी जरी झालें तें ओंगळ । करावा सांभाळ लागे त्याचा   एक शेर विद्या आली जरी, दहा शेर अक्कल लागे वरी   लेक-लेक असली जरी तरी परघरीं जाणारी   कार्या संकटें जरी आलीं, तरी कार्ये न टाकावीं आपुलीं   जरी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP