Dictionaries | References

काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं

काही काही वेळी किरकोळ कामें करण्यांत सारा वेळ जातो. ती कामें फारशी महत्त्वाची नसल्‍यामुळे धड सांगताहि येत नाहीत पण ती करावी लागतात व सर्व वेळ खाऊन टाकतात आणि विश्रांति घ्‍यावयासहि फुरसद मिळत नाही विशेषतः घरातील स्‍त्रियांची संसारासंबंधी कामे अशा प्रकारची असतात.

Related Words

ह्याचें मला लहणें नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   खांदाडीस मेखा देऊन काम करणें   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   काम निर्लज्‍जेचें करावें, तसें ऐकून घ्‍यावें   असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   साळ फेंकल्याबरोबर भाताचें पीक डोलूं शकत नाहीं   माणसाला मानीत नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   कोणतेहि काम वगेनें होतें किंवा रगेनें होतें   काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   जो उशीरानें उठे, त्‍याचें काम शेष सांठे   काम थोडें, बोभाट मोठी   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   धाकासारखी चीज नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   स्वभावाला औषध नाहीं   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   काम सरो, वैद मरो   दुडु करता सगळे काम, लोक करता माका सलाम   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP