Dictionaries | References

कंठास हात लावणें

गळ्याची शपथ वाहाणें
इमान प्रमाण करणें
स्‍वतःची शपथ घेणें.

Related Words

कंठास हात लावणें   माग-माग काढणें-लावणें   बत्ती लावणें   कंठास लावणें   जीव लावणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   लाकडास भाकड जोडणें-लावणें   वरण-वरण लावणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   काडीनें औषध लावणें   कंठास-कंठी प्राण येणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   लावणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   दुमाल्यास लावणें   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   कांडेंपेरें लावणें   कानास खडा-डी लावणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   हात लावणें, हातभर लावणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   कुल्‍याला पाय लावणें   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   हात कापून देणें   हात फिरणें   नाकदुराया-धुर्‍या काढायला लावणें   रचें गाणें लावणें-सांगणें-मांडणें   वाट लावणें   कारणीं लावणें   दिवे लावणें   नरडीला नख लावणें   पागेस लावणें   माग-माग काढणें-लावणें   अंगाला लावणें   उराला हात लावणें   उरावर हात ठेवणें-लावणें   कार्यास लावणें   गगनाशीं गांठ बांधणें-लावणें-घालणें   चालतीस लावणें   चूड-उचलणें-धरणें-लावणें   जिभेला कांटा लावणें   लाग लावणें   वाटे-वाटेस लावणें   (मनगटाला) रग लावणें   अंगीं दोष लावणें   उदव करणें-लावणें   कामी लावणें   गगनीं दिवा लावणें   चार गोष्‍टी लावणें-करणें   चाळा लावणें   चुरमुरे खावयास लावणें   ठिकाणी लावणें-पाडणें   डोक्‍याला) तुरा लावणें   दांतास दांत लावणें   दुट्टा लावणें   दुमाल्यास लावणें   नख देणें-लावणें   नाकाला-स चुना लावणें   निकाल लावणें   पदरास खार लागणें-पडणें-लावणें-लावून घेणें   पाठीमागें भुंगा लावणें   बत्ती लावणें   मन घालणें देणें-लावणें   यमक-यमकाला यमक लावणें-साधणें   लगामीं लावणें   वडाची साल पिंपळास लावणें   वाटेस लावणें   हातपाय फोडणें-लावणें   हाताला हात लावणें   अंगारा लावणें   अंगास लावणें   आधार लावणें   आपुलकी लावणें-दाखविणें-माजविणें   आशेस लावणें   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   कट्यार लावणें   कपाळीं कांटी लावणें   कांटी लावणें   काठ्या लावणें   काडी लावणें   काडीनें औषध लावणें   कानखडा-डी लावणें   कानाशीं कान लावणें   घरदार खाऊन वांसे तोंडी लावणें   घरास कांटी लावणें   घशीं-घसास-घसावर घालणें-लावणें देणें   घोशा लावणें   चालीस लावणें   चुळचुळ लावणें   छातीस लावणें   झट लावणें   ठेपेस नेणें-लावणें   दट्टथा लावणें   देह कारणीं लावणें   दोरा-दोरा लावणें   धाक लावणें   नाक मुठींत धरावयास लावणें   नाकास चुना लावणें   निंब लावणें-ठेवणें-देणें   पायबंद लागणे-लावणें-देणें-घालणें-पडणे   पायरीस पाय लावणें   पिढीला लाथा मारणें-देणें-पाय लावणें   बजाजत लावणें   बुक्का लावणें   भर लावणें   विलग-विलगेस लावणें   विल्हेवाट लावणें   वेड भरविणें-लावणें   शेव लावणें   ससेमिरा-ससेमिरा मागें लागणें-लावणें   हळदीचा डाग लावणें   हात लावणें   होस हो मिळविणें-म्हणणें-लावणें-जोडणें-करणें-देणें   (चुलीस) अक्षत लावणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   अन्नास लावणें, अन्न लावणें   आग लावणें   उभे नसणें-घेणें-लावणें-लावून येणें   उरास ऊर लावणें   एकाचे दोन लावणें   कड लावणें   कण्या खाऊन मिशांस तूप लावणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   काडेपेरें लावणें-लावून पाहाणें   कुंकू लावणें   खटींखापरीं लावणें-मिळविणें   खेळ मांडणें-लावणें   गळ्याला तांत-दोरी-फांस लावणें   गळ्याला नख लावणें   गाणें लावणें   घर खाऊन शौचकूप तोंडाला लावणें   घसास लावणें   घाव लावणें-घालणें   चिमटी लावणें   चेंचें करायला लावणें   ठिकाणी आणणें-लावणें   डोंगरीं दिवा लावणें   तुळस उपटून भांग लावणें   तेजीमंदी लावणें   नाकाला जीभ लावणें   नाकाला पदर लावणें-लागणें   पट्टी लावणें   पद्धत लावणें-जमविणें   पाट लावणें   पाठ भुईस लावणें   अक्षता लावणें   अंगारा लावणें   अंगाला लावणें   अंगास लावणें   अंगीं दोष लावणें   अटकेवर झेंडे लावणें   अटकेवर झेंडा लावणें   अंडास लोणी लावणें   अन्नास लावणें, अन्न लावणें   अलावत लावणें   आ0 लावणें   आकाशाला झेंडे लावणें   आकाशाला शिड्या लावणें   आकाशास ठिगळ लावणें   आख्यान लावणें   आग लावणें   आधार लावणें   आधारास लावणें   आपुलकी लावणें-दाखविणें-माजविणें   आशेस लावणें   उदव करणें-लावणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उभे नसणें-घेणें-लावणें-लावून येणें   उराला हात लावणें   उरावर हात ठेवणें-लावणें   उरास ऊर लावणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एकाचे दोन लावणें   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   कुंकू पुसून शेण लावणें   कुंकू लावणें   कट्यार लावणें   कटास हात लावणें   कंठास लावणें   कड लावणें   कण्या खाऊन मिशांस तूप लावणें   कपाळाला लावणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   कपाळीं कांटी लावणें   कुबेराला भीक मागायला लावणें   कम लावणें   करडा हात   कुल्‍याला पाय लावणें   कलहास अक्षता लावणें   कुळाला डाग लावणें   कांटी लावणें   काठ्या लावणें   कांडेंपेरें लावणें   काडेपेरें लावणें-लावून पाहाणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.