Dictionaries | References

एका पांकान मोर जायना

(गो.) एका पिसाने मोर होत नाही. एका गुणानें काही सर्व गुणसंपन्नता येत नाही.

Related Words

एका अंगावर असणें   एका पायावर तयार असणें   मोर नाचतो म्हणून लांडोरहि नाचते (पण शोभत नाहीं)   एका निजून फाल्या जायना   एका ओढीनें   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   एका अंगीं उणा   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   एका   एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   एका नावेत बसणें   वाघ आणि मोर यांचें सख्य असतें   मोर नाचे म्‍हणून तुणतुणें नाचे   एका गालांत मारली तर दुसरा पुढें करावा   एका मेणांत दोन सुर्‍या राहणें   एका डोळयांत लोणी आणि एका डोळयांत चुना घालणें   एका घराची सात घरें, कार्‍या नार्‍याचें झालें बरें   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   एका हाताची बोटें पण सारखीं नाहींत   पीठ खेल्या गोरी जायना, उडीद खेल्यारि काळी योजना   मोर सुंदर पण पाय काळे   एकान दांड्यान मारले म्होन दुसर्‍यान गुंड्यान मारुंक जायना   मडवळाघरच्या लग्नाक वस्त्राची जायना भीक   आपुन जावन भाप मारुने घोणीच्या तांडांत दिवेक जायना   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   एका लग्नाक बारा विघ्नें   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   दैव हें देवापेक्षांहि एका मात्रेनें अधिक   एका दिव्याखालीं दहाजण नांदणें   एका गू एक   एका दांडीचीं पारडीं   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   एका एकवीस, पांचा पंचीस   एका दोन चांगले   एका वाटेनें जातो पळणारा आणि बारा वाटेनें जातो शोधणारा   एका अंगाशी तर एक खांद्याशी   एका हाडाचा   एका कोयित्याक दोनि हिडियो   एका इष्काच्या अंतीं, अनेक विघ्ने येतीं   एका ठायीं राहणें, त्याशीं वैर न करणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP