Dictionaries | References

एका नावेंत बसणें

See also:  एका नावेंत असणें
[इंग्रजी To be in the same boat याचा अनुवाद.] एकाच परिस्थितींत, अडचणींत असणें. ‘हिंदु आणि मुसलमान आपण सगळे सध्यां एका नावेंत आहों
आपलें हितसंबंध एक आहेत. मग आपण सख्या भावाप्रमाणें प्रेमानें व एकदिलानें कां वागूं नये.’

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
To be in the same boat with, to have common dangers.

Related Words

बसणें   आ पसरून बसणें   एका अंगावर असणें   खुरमुंडीस येणें, खुरमुंडी घालून बसणें   एका पायावर तयार असणें   नरडीस बसणें   गळा बसणें   अंगाला बसणें   पिच्छयास बसणें   खळ्या खांदीत बसणें   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   अंडावर अंड घालून बसणें   सांधा बसणें   मोचा बसणें   एका निजून फाल्या जायना   एका   झोला बसणें   डोकें खुपसून बसणें   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   न्होकुन बसणें   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   एका नावेत बसणें   पटाला बसणें   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   अंतःकरणांत घर करुन बसणें   पायाशीं पाय बांधून बसणें   माशा मारीत बसणें   कमर बसणें   उपासीतापासी बसणें   घरीं बसणें   कानपूर ओस करून बसणें   घसा बसणें   अंबारींत बसणें   मांडीस मांडी टेंकून बसणें   गांडींत शेंपूट घालून बसणें   ज्ञानमठांत बसणें   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   एका लग्नाक बारा विघ्नें   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   कपाळाला हात लावून बसणें   मांडी टेंकून बसणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP