Dictionaries | References

उघडी मांडी


 f  करणें-टाकणें To expose or lay bare one's thigh i.e. to do indecent things shamelessly. To wash dirty linen in public.

Related Words

मांडी   मांडी मोडणें   उघडी मांडी करणें   उघडी मांडी टाकणें   मांडी-मांडी उघडी करणें   मांडी थोपाटणें   उपडी मांडी   उघडी मांडी करणें-टाकणें   सोळा हात लुगडी-साडी, नि अर्धीं तंगडी उघडी   मांडीस मांडी टेंकून-लावून बसणें   मांडी बांधणें   मांडी देणें   उघडी   उघडी मांडी   मांडी ठोकणें   मांडी दाखविणें   (आपली) मांडी उघडतां आपणासच लाज वाटते   मांडी ठोकून-टेंकून उभें राहणें   पाठ उघडी पडणें   आपली मांडी उघडी केल्यास आपलीच लाज जाते   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   मांडी ठोकून-टेंकून बसणें   वाणी गूळ खाई परी मांडी आड घेई   कानावर पगडी, घरी रान उघडी   सात लुगडीं सदा उघडी   मांडी पालटणें   एका कानावर पगडी, घरी रांड (बाईल) उघडी   लेकरुं मांडीवर हगल्यास वडील मांडी तोडतील असें नाहीं   बाहेर बडी पगडी, घरीं म्हातारी उघडी   सगळो दिस उघडी (नागडी) नी न्हाताना धरली मांद्री   मांडी चेपणें   भिल्लाची जात फार वांकडी, एक टीर उघडी एक टीर झांकली   सगळीच उघडी आणि पायाशीं चौघडी   मांडीवर मांडी टाकून-घालून बसणें   आपली मांडी उघडतां आपणांस लाज वाटते   उघडी मराठी   अंधळा सांगे गोष्टी बहिरा गाढव पिटी, अंधळा सांगे गोष्टी बहिरा गाडी, मांडी, टीरी, टाळी पिटी   रावांच्या कानावर पगडी अन् घरीं रांड उघडी   चांभाराची रंडी, सदां पायीं उघडी   आपण नागडी (गांडी उघडी) कान्ना बुगडी   एका कानावर पगडी, घरी रांड उघडी   उघडी मांडी   बाहेर बडी पगडी, घरीं म्हातारी उघडी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP