Dictionaries | References

अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी

सर्व संपत्ति अथवा कोणताहि जिन्नस सर्व एकाच ठिकाणीं ठेवल्यास गेल्यास सर्वच जातो, मागें कांहीं रहात नाहीं. याकरितां सर्व एका ठिकाणीं न ठेवतां निरनिराळ्या ठिकाणीं वांटून ठेवल्यास कांहीं तरी हातास लागण्याचा संभव असतो. पूर्वी संपत्ति पुरुन ठेवण्याची चाल होती तेव्हां आपलें गुप्त स्थळ कोणास माहीत झाल्यास सर्वच ठेवा जाण्याचा संभव असे. तसेंच एकाच पेढीवर अगर बँकेंत सर्व पैसा ठेवल्यास ती बुडाल्यास एकदम सर्व नाश व्हावयाचा. तु ० -Venture not all in one bottom.

Related Words

गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   भांडाच्या गांडीखालून जाऊं नये   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   एक तोंड करणें   साप म्हणूं नये बापडा आणि नवरा म्हणूं नये आपला   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   नये   सो शाने एक मत्त   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक शेजारी, बारा वैरी   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   पंडितमन्य-मानी-मान्य   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   अवघें सोपें उद्योगानें, सर्व कठीण आळसानें   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   तणा घराचानें उज्‍जानें खेळ नये   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक हमाममे, सब् नंगे   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक जीव सदाशिव   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP