गणपति पूजन

दिपावली म्हणजे दीपोत्सव हा उत्सव साजरा करुन भोवतालचा अंधार नाहीसा करणे आणि प्रकाशाच्या वाटेने जाणे.


(पाटावर किंवा पात्रात थोडे तांदूळ पसरून त्यावर गणपतीचे प्रतीक म्हणून सुपारी ठेवावी. तीवर अक्षता वाहून नमस्कार करावा व ध्यान करावे.) -

गणानां त्वा शौनको गृत्समदो गणपतिर्जगती । गणापतिपूजने विनियोगः ।

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ।

ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीदसादनम् ॥

वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥१॥

ॐ भूर्भुवः स्वः । श्रीमहागणपतये नमः । असिमन् पूगीफले महागणपतिं सांगं सपारिवारं सायुधं सशक्तिकं आवाहयामि ।

(आवाहन व आसन म्हणून दोन दूर्वा ठेवाव्यात व त्यावर सुपारी ठेवावी.) -

श्रीमहागणपतये नमः । आवाहयामि ।

श्रीमहागणपतये नमः । आसनार्थे दूर्वांकुरान् समर्पयामि ।

(फूलाने पळीत पाणी घेऊन शिंपडावे.)

श्रीमहागणपतये नमः । पादयोः पाद्यं समर्पयामि

(पळीभर पाण्यात गंधाक्षता व फूल घेऊन सुपारीवर वाहावे.)

श्रीमहागणपतये नमः । अर्घ्यं समर्पयामि ।

(पळीत पाणी घेऊन फुलाने शिंपडावे.)

श्रीमहागणपतये नमः । आचमनीयं समर्पयामि ।

(पळीत पाणी घेऊन पुन्हा फुलाने शिंपडावे.)

श्रीमहागणपतये नमः । स्नानं समर्पयामि ।

(पळीभर पाणी घालावे.)

श्रीमहागणपतये नमः । वस्त्रं समर्पयामि ।

(कापसाची वस्त्रे वाहावीत.) -

श्रीमहागणपतये नमः । यज्ञोपवीतं समर्पयामि ।

(किंवा)

यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि ।

( जानवे किंवा तदर्थ अक्षता वाहाव्यात. )

श्रीमहागणपतये नमः । विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि ।

(चंदनाचे कुंकुममिश्रित गंध फुलाने वाहावे.) -

श्रीमहागणपतये नमः । अलंकारार्थे अक्षतान् समर्पयामि ।

(अक्षता वाहाव्या.)

श्रीऋद्धिसिद्धिभ्यां नमः । हरिद्रांकुंकुमं सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि ।

(श्रीगणेशांगभूत ऋद्धिसिद्धींची पूजा - हळदकुंकू सुपारीवर वाहावे.)

श्रीमहागणपतये नमः । पूजार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ।

(फूले वाहावीत. ही सुपारीच्या मानाने स्वल्प असावीत.) -

श्रीमहागणपतये नमः । धूपं समर्पयामि ।

(उदबत्ती लावून ती उजव्या हाताने देवाला ओवाळावी. डाव्या हातात घंटा घेऊन त्यावेळी घंटानाद करावा.) -

श्रीमहागणपतये नमः । दीपं समर्पयामि ।

(नीरांजन लावून उदबत्तीप्रमाणेच ओवाळावे. त्यावेळी घंटानाद करावा.) -

श्रीमहागणपतये नमः । (नैवेद्याचे नाव घ्यावे) नैवेद्यं समर्पयामि ।

(सुपारीसमोर पाटावर पाण्याने लहानसा चौकोन करून त्यावर दूध किंवा जो नैवेद्य असेल तो ठेवावा. त्याभोवती पाणी परिसिंचन करावे व नैवेद्यावर दूर्वेने किंवा फुलाने पाणी शिंपडावे. प्राणाय स्वाहा इत्यादि स्वाहाकार दोनदा म्हणावेत. प्रत्येक वेळी देवाला घास भरवीत आहोत अशी क्रिया उजव्या हाताने करावी.) -

ऋतं त्वा सत्येन परिषिंचामि ।

ॐ प्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाहा । ॐ व्यानाय स्वाहा ।

ॐ उदानाय स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा । ॐ ब्रह्मणे स्वाहा ।

नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि । पुनर्नैवेद्यं समर्पयामि ।

(फुलाने पाणी शिंपडावे.)

ॐ प्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाहा । ॐ व्यानाय स्वाहा ।

ॐ उदानाय स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा । ॐ ब्रह्मणे स्वाहा ।

उत्तरापोशनं समर्पयामि । हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि । मुखप्रक्षालनं समर्पयामि ।

(एकेक पळी पाणी फुलाने शिंपडत वरीलप्रमाणे क्रमाने म्हणावे.)

करोद्वर्तनार्थे चंदनं समर्पयामि ।

(गंध फुलाने वाहावे.) -

श्रीमहागणपतये नमः । मुखवासार्थे पूगीफलतांबूलं समर्पयामि ।

दक्षिणां समर्पयामि ।

(विड्याची दोन पाने त्यावर सुपारी व दक्षिणा ठेवून त्यावर पळीभर पाणी सोडावे.)

श्रीमहागणपतये नमः । फलार्थे नारिकेलफलं समर्पयामि ।

( दूर्वांकुर व पुष्प वाहून नमस्कार करावा व कार्यसिद्धीसाठी प्रार्थना करावी.) -

श्रीमहाणपतये नमः । दूर्वाकुरान् मंत्रपुष्पं च समर्पयामि । नमस्करोमि ।

कार्यं मे सिद्धिमायातु प्रसन्ने त्वयि धातरि ।

विघ्नानि नाशमायान्तु सर्वाणि सुरनायक ॥

वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

श्रीमहागणपतये नमः । निर्विघ्नं कुरु ।

अनेन कृतषोडशोपचारपूजनेन श्रीमहागणपतिः प्रीयताम् ।

N/A

References : N/A
Last Updated : December 09, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP