इतर पूजा

दिपावली म्हणजे दीपोत्सव हा उत्सव साजरा करुन भोवतालचा अंधार नाहीसा करणे आणि प्रकाशाच्या वाटेने जाणे.


आसनशुद्धि -

(भूमीला उजव्या हाताने स्पर्श करावा.) -

पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः । कूर्मो देवता । सुतलं छंदः । आसने विनियोगः ।

( पृथ्वी )

ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता ॥

त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम् ॥

( चामुंडा )

ऊर्ध्वकेशि विरूपाक्षि मांसशोणितभोजने ।

तिष्ठ देवि शिखाबंधे चामुंडे त्वपराजिते ॥

(भूतोत्सारण)

अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् ।

सर्वेषामविरोधेन पूजाकर्म समारभे ॥

(भैरवप्रार्थना)

तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पांतदहनोपम ।

भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि ॥

षडंगन्यास

(सहा ठिकाणी स्पर्श करून न्यास करावा.)

( ह्रदयास हस्तस्पर्श )

श्रीमहालक्ष्म्यै नमः । ह्रदयाय नमः ।

(मस्तकाला स्पर्श )

श्रीमहालक्ष्म्यै नमः । शिरसे नमः ।

(शिखास्थानी हस्तस्पर्श)

श्रीमहालक्ष्म्यै नमः । शिखायै वषट् ।

(दोन्ही हात जोडून समोर धरून आपल्याकडे वरून बाहेरून आत वळवावेत.)

श्रीमहालक्ष्म्यै नमः । कवचाय हुम् ।

(दोन्ही डोळे व भ्रूमध्य या ठिकाणी (डोळे मिटून) उजव्या हाताची अनामिका मध्यमा आणि तर्जनी या तीन बोटांनी स्पर्श करावा व उजवा हात डोक्यावरून मागे न्यावा. )

श्रीमहालक्ष्म्यै नमः । नेत्रत्रयाय वौषट् ।

(मंत्रानंतर डाव्या हातावर उजव्या हाताचे मधले बोट व अनामिका यांनी टाळी वाजवावी)

श्रीमहालक्ष्म्यै नमः । अस्त्राय फट् ।

कलशपूजा -

स्वच्छ पाण्याने भरलेल्या तांब्यावर उजवा हात पालथा ठेवावा. गंध-अक्षता लावलेले फूल चिकटवावे.

कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः ।

मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥१॥

कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ।

ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदोह्यथवर्णः ।

अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः ।

अत्र गायत्रीसावित्री शांतिः पुष्टोकरी तथा ।

आयांतु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः ।

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।

नर्मदे सिंधु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ।

कलशदेवताभ्यो नमः । सकलपूजार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॥

( या कलशातील पाणी पूजेसाठी घ्यायचे आहे. कलशाची पुढीलप्रमाणे प्रार्थना करावी)-

कलशः कीर्तिमायुष्यं प्रज्ञां मेधां श्रियं बलम् ।

योग्यतां पापहानिं च पुण्यं वृद्धिं च यच्छति ॥

सर्वतीर्थमयो यस्मात्सर्वदेवमयो यतः ।

अतो हरिप्रियोऽसि त्वं पूर्णकुंभ नमोऽस्तुते ॥

शंखपूजा -

( शंख असल्यास शंखाला स्नान घालून, पुसून जागेवर ठेवून त्याला गंधफूल वाहावे. अक्षता वर्ज्य.

शंखात तीन पळ्या शुद्ध पाणी घालावे. पाण्यात तुलसीपत्र ठेवावे. तो देवाच्या उजव्या बाजूस ठेवावा.)

ॐ शंखादौ चंद्रदैवत्यं कुक्षौ वरुणदेवता ।

पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगासरस्वती ।

त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया ।

शंखे तिष्ठंति विप्रेन्द्र तस्मात् शंखं प्रपूजयेत् ।

त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे ।

नमितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोऽस्तु ते ।

ॐ पांचजन्याय विद्महे । पावमानाय धीमहि । तन्नः शंखः प्रचोदयात् ।

शंखदेवताभ्यो नमः । सकलपूजार्थे गंधपुष्पं तुलसीपत्रं च समर्पयामि ।

घंटापूजा -

(घंटेला स्नान घालून पुसून ती जागेवर ठेवून हळदकुंकू गंधाक्षता व फूल वाहावे. नंतर थोडी वाजवावी.) -

आगमनार्थं तु दैवानां गमनार्थं तु रक्षसाम् ।

कुर्वे घंटारवं तत्र देवताऽऽहवानलक्षणम्।

घंटायै नमः । सकलपूजार्थे हरिद्राकुंकुमं गंधाक्षतपुष्पं च समर्पयामि

दीपपूजा -

(समईला हळदकुंकू गंधफूल व अक्षता वाहून नमस्कार करावा.)

भो दीप ब्रह्मरूपस्त्यं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ।

आरोग्यं देहि पुत्रांश्च सर्वार्थाश्च प्रयच्छ मे ॥

यावत्पूजासमाप्तिः स्यात्तावत् त्वं सुस्थिरो भव ।

दीपदेवताभ्यो नमः । सकलपूजार्थे हरिद्राकुंकुमं गंधाक्षतपुष्पंच समर्पयामि । नमस्करोमि ।

मंडपपूजा -

(लक्ष्मीपूजनासाठी असलेल्या देव्हार्‍याची पूजा गंधफूल वाहून करावी.) -

उत्तप्तोज्ज्वलकांचनेन रचितं तुङ्गांगरंगस्थलम् ।

शुद्धस्फटिकभित्तिकाविलसितैस्स्तंभैश्च हेमैः शुभैः ॥

मुक्ताजालाविलंबिमंडलयुतं वज्रैश्च सोपानकैः ।

नानारत्‍नविराजितैश्च कलशैरत्यन्तशोभावहैः ॥१॥

द्वारैश्चामररत्‍नराजखचितैः शोभावहैर्मण्डितम् ।

रत्‍नाग्र्यैरपि शंखपद्मधवलप्रभाजितस्वस्तिकैः ॥

माणिक्योज्ज्वलदीपदीप्तिविलसल्लक्ष्मीविलासास्पदम् ।

ध्यायेन्मंडपमर्चनेषु सकलेष्वेवंविधं साधकः ॥२॥

मंडपदेवताभ्यो नमः । सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि ।

पूजासामग्री प्रोक्षण -

(तुलसीदलाने पूजासामग्रीवर व स्वतःवर जल प्रोक्षण करून शुद्धी करावी.) -

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।

यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः ।

N/A

References : N/A
Last Updated : December 09, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP