अरुणाचलपञ्चरत्नम् - करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघ...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.
In Hinduism, a Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas. Stotras are invariably uttered aloud and consist of chanting verses conveying the glory and attributes of God.


करुणापूर्णसुधाब्धे
कबलितघनविश्वरूप
किरणावल्या ।
अरुणाचल परमात्मन्
अरुणो भव चित्तकञ्जसुविकासाय ॥१॥

त्वय्यरुणाचल सर्वं
भूत्वा स्थित्वा
प्रलीनमेतच्चित्रम्।
हृद्यहमित्यात्मतया
नृत्यसि भोस्ते
वदन्ति हृदयं नाम ॥२॥

अहमिति कुत आयाती-
त्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधिया ।
अवगम्य स्वं रूपं
शाम्यत्यरुणाचल त्वयि नदीवाब्धौ ॥३॥

त्यक्त्वा विषयं बाह्यं
रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वाम् ।
ध्यायन् पश्यति योगी
दीधितिमरुणाचल त्वयि महीयन्ते ॥४॥

त्वय्यर्पितमनसा त्वां
पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततम्।
भजतेऽनन्य प्रीत्या
स जयत्यरुणाचल त्वयि सुखे मग्नः ॥५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 25, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP