सदुक्तिकर्णामृतम् - प्रस्तावना

सुभाषित म्हणजे आदर्श वचन. सुभाषित गद्य किंवा पद्यात असतात.
Subhashita means good speech.


पुढील सर्व पानांमध्ये आद्याक्षरे पु्ढीलप्रमाणे आहेत.

अ.रा. = अनर्घराघव
अमरु = अमरुशतकः
उ.नी. = उज्ज्वलनीलमणि
उ.रा.च. = उत्तररामचरित
द.रू. = दशरूपकम्
ध्व. = ध्वन्यालोकः
पद्या. = पद्यावली
प्र.च. = प्रबोधचन्द्रोदयम्
बा.रा. = बालरामायणः
भ्.र.सि. = भक्तिरसामृतसिन्धु
मा.अ.मि. = मालविकाग्निमित्रम्
मा.मा. = मालतीमाधवः
वि.शा.भ. = विद्धशालभञ्जिका
शा.प. = शार्ङ्गधरपद्धति
शृ.ति. = शृङ्गारतिलकम्
स.उ.क. =  सदुक्तिकर्णामृतम्
स.क.आ. = सरस्वतीकण्ठाभरणम्
सा.द. = साहित्यदर्पणम्
सु.आ. = सुभाषितावली
सु.र. = सुभाषितरत्नाकर
सु.र.भा. = सुभाषितरत्नभाण्डागारम्
सूक्तिमुक्तावलि = सूक्तिमुक्तावलि

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP