श्रीभानुदासांचे अभंग - पंढरीमाहात्म्य

श्रीसंतएकनाथ महाराजांची गाथा म्हणजे श्री कृष्णाच्या अवताराचे मनोवेधक वर्णन.


२२

हेंचि साधकांचें स्थळ । भोळें वंदिती निर्मळ । अभाविक जे खळ । तयां नावडे सर्वथा ॥१॥

तें हें जाणा पंढरीपुर । मोक्ष मुक्तिचें माहेर । करती जयजयकार । वैष्णव ते आनंदे ॥२॥

टाळघोळ चिपुळ्या नाद । दिंड्या पताका मकरंद । गाती विठ्ठलनाम आल्हाद । अट्टहास्य करुणी ॥३॥

भानुदास अहोरातीं । देवा करितसे विनंती । या वैष्णावांचे सांगाती । मज जन्म देई देवा ॥४॥

२३

न येसी योगियांच्या ध्याना । अन बैसरसी मुनीजनांच्या मना । तो तुं पंढरीचा राणा । भीमातीर निवासी ॥१॥

साक्ष अससीं सर्वाभूतिं । असुनीं न दिसे जगतीं । पांडुरंग बालमूर्ति । प्रगट उभी विटेवरी ॥२॥

न कळे शास्त्रिकां संवाद । शब्दीं न सापडे बोधा । तो तुं उभा परमानंद । पुंडलिक द्वारीं ॥३॥

वेद अचोज आंबुला । श्रुति करती गलबला । तो तु घननीळ सांवळा । भानूदासा अंतरीं ॥४॥

२४

आगम निगमांचे स्थान । सर्वां हेंचि प्रमाण । मुनिजनांचे ध्यान । ती ही मूर्ति विटेवरी ॥१॥

धन्य धन्य पंढरपुर । सर्व तिर्थांचे माहेर । जडजीवा उद्धार । पांडुरंग पाहतांची ॥२॥

उत्तम तीर्थ चंद्रभागा । स्नान करितां दोषभंगा । मध्ये पुंडलीक उभा । दारुशनें तारीं जगत्र ॥३॥

भानुदास विनंती करी । प्रेमें नाचा महाद्वारीं । विठ्ठल डोळेभरी । पाहातां मुक्ति प्राणियों ॥४॥

२५

दांभिकाचा देव प्रतिमा धातुची । अज्ञान जनांची निष्ठा तेथें ॥१॥

योगियांचा देव हातां पायांविणं । भक्तांचा सगुण विटेवरी ॥२॥

मानसिक पूजा कर्मठालागीं । केले कर्म भोगी निश्चयेसी ॥३॥

आमुचा हा देव दोहीं विलक्षण । विरांलंब खूण आहे त्यांची ॥४॥

साक्षीचाही साक्षी आनंद जिव्हाळा । भानुदास लीळा गुज सांगे ॥५॥

२६

देखोनियां पंढरपुर । जीवा आनंद अपार ॥१॥

टाळ मृदंग वाजती । रामकृष्ण उच्चरिती ॥२॥

दिड्यापताकाचा मेळ । नाचती हरुषें गोपाळ ॥३॥

चंद्रभागा उत्तम । स्थानास्नानं पतीतपावन ॥४॥

पुंडलिका लागतां पायां । चुकें येरझार वायां ॥५॥

पाहतां विठ्ठलमूर्ति । भानुदासांसी विश्रांती ॥६॥

२७

न मागतां कांहीं न करिता सेवा । आलासी या देवी पंढरीये ॥१॥

तुं गा मायबाप विश्वासी तारक । तुवा पुंडलिक सुखी केली ॥२॥

चारिता गोधनें आलासी बा पायीं । पुंडलिक काहीं न बोलेची ॥३॥

चिन्मयाचा दीप साक्षीत्वासी आला । भानुदास त्याला नाम झालें ॥४॥

२८

पंढरीचें सुख पुंडलिकासी झालें तेणेंही वांटिलें भक्तलांगी ॥१॥

भुक्तिमुक्ति वरदान दिधलें । तें नाहीं ठेविलें आपणापाशी ॥२॥

चंद्रभागे तीरीं आश्रम पुंडलिकाचा । तो विसाव तीर्थाचा तीर्थराव ॥३॥

एकें गुप्तरुप म्हणोनी मौनाचि धरिलें । एकीं चोहटा उभें केलें परब्रह्मा ॥४॥

कटीं कर विराजित उभा असे निवांत । समचरणशोभत ध्यान मुद्रे ॥५॥

समदृष्टी साजिरी कमळनयन वरी । पितांबरधारी शामप्रभा ॥६॥

ऐसा बरवाया बरवंट उभा असे नीट । मस्तकीं मुगुट तेजः पुंज ॥७॥

भक्तिज्ञानवैराग्य दिधलें भजना । वैकुंठींचा राणा भाग्यवंतु ॥८॥

ऐसा सुखाचा सागरु । विठ्ठल कल्पतरु । पुंडलिक थोरु । भक्तराज ॥९॥

भानुदासस्वामी तपें पुर्ण झाला । तो भक्तजना झाला मायबाप ॥१०॥

२९

परलोकींची वस्तु पंढरीसी आली । ती दैवे फावली पुंडलिका ॥१॥

घेतां देतां लाभ बहुतांसी जाला । विसावा जोडला पांडुरंग ॥२॥

न करितां सायास वस्तुची आयती । वैष्णवीं बहुतीं वेटाळिलीं ॥३॥

भानुदासस्वामी कृपेचा सागरु । विठ्ठल कल्पतरु वोळला आम्हां ॥४॥

३०

माणिकांचें तारू चंद्रभागे आले । भूषण तें जालें सनकादिका ॥१॥

पंढरपूर हें नीळियाची खाणी । नवलाव साजणी देखियेला ॥२॥

अवघिया देशांसी न्यावया पुरलें । आगरीं उरलें जैसे तैंसें ॥३॥

भानुदास म्हणे नीळ हा चोखड़ा । सुजडु हा जड़ा जीवन मुद्रा ॥४॥

३१

धन्य धन्य हें नगर । भुवैकुंठ पंढरपूर ॥१॥

धन्य धन्य चंद्रभागा । मध्यें पुंडलिक उभा ॥२॥

धन्य धन्य वेणुनाद । क्रीडा करितो गोविंद ॥३॥

धन्य पद्माळ्यांची पाळी । गाई चारी वनमाळी ॥४॥

धन्य पंढरीचा वास । देवा गाये भानुदास ॥५॥

३२

भाविकासाठीं उभा । विठु कैवल्याचा गाभा ॥१॥

युगें झालीं अठ्ठाविस । उभा पुंडलिका पाठीसा ॥२॥

न मानी कांही शीण । उभा तिष्ठत अज्ञोन ॥३॥

ऐसा कृपाळु दीनाचा । भानुदास म्हणे साचा ॥४॥

३३

पंढरींचें सुख पाहतां अलौकिक । वैकुंठनायक उभा जेथें ॥१॥

देवां जें दुर्लभ भक्तांसी सुलभ । रुक्मिणीवल्लभ उभा विटे ॥२॥

वैष्णवांचा मेळ करिती गदारोळ । त्यामाजीं गोपाळ सप्रेमें नाचे ॥३॥

जिकडे पाहे तिकडे होय ब्रह्मानंद । भानुदास आनंदे गात असे ॥४॥

३४

धर्मशास्त्रीं आहे नीत । पुनीत क्षेत्र सप्तपुर्‍या ॥१॥

काशी आदि असती सप्त । परि पवित्र पंढरी ॥२॥

न बाधीच पापलेश । ऐसा उल्हास नामाचा ॥३॥

सदाकाळीं वैष्णवजन । गातीं पावन रामहरी ॥४॥

धन्य त्यांचा रहिवास । नित्य गातो भानुदास ॥५॥

३५

आवडोनि कर कटीं । पाऊलें नेंहटीं विटेवरी ॥१॥

त्याचा छंद माझे जीवा । नाहीं देवा आणिक ॥२॥

काया वाचा आणि मन । लोभलें सगुण रुप देखतां ॥३॥

भानुदास म्हणे दृष्टी । पहातां गोमटी मूर्ति ते ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 19, 2011

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP