श्रीभानुदासांचे अभंग - अद्वैत

श्रीसंतएकनाथ महाराजांची गाथा म्हणजे श्री कृष्णाच्या अवताराचे मनोवेधक वर्णन.


उद्भवला ॐकार त्रिमातृकेसहित । अर्थ मातृके परतें प्रणवबीज ॥१॥

माया महत्तत्त्व जाले तिन्ही गुण । चौ देहांची खूण ओळखावी ॥२॥

अंतःकरणीं जाला तत्त्वांचा प्रसव । पंचतत्त्वें सर्व रुपा आलीं ॥३॥

पांचहि गुण जाले पंचवीस । परि भानुदास वेगळाची ॥४॥

षड्विकार आणि सप्त चक्रावळी । अष्ट भिन्न जाली प्रकृत ते ॥१॥

नावनाडी रचन दश इंद्रियांची । अकराव्या मनाची गति तूंचि ॥२॥

विषय इंद्रिय वासना उप्तत्ती । तुजमाजी येती जाती सर्व ॥३॥

चिन्मयाचा दीप साक्षित्वासी आला । भानुदास त्याला नाम जालें ॥४॥

वाचा आणि अवस्था भोग अभिमानी । पुरुषार्थ खाणी चारी मुख्य ॥१॥

कीटक भ्रमर जंगम स्थावरत्व । भरलें महतत्त्व कोंदाटोनी ॥२॥

चेताविता याला कोण आहे येथें । ओहं सोहं भाते लाऊनियां ॥३॥

फुंकितो तो कोण आणिक दुसरा । वर्म गुरुपुत्रा न कळेचि ॥४॥

सृष्टिचा उभारा केला तो संकल्प । भानुदास दीप प्रज्वळिला ॥५॥

तुजपासाव सर्व परी तूं नोहेसि । ऐसें आपणासी बुझे बापा ॥१॥

कर्तृत्व करुनि आहे तो निराळा । परब्रह्मा निर्मळ मळ नाहीं ॥२॥

देहाचिये ऐसी कारुनी निराळा । स्वस्वरुपीं ठसा ठसलासि ॥३॥

चिन्मयरुप मूळ ॐकार बीज । भानुदासीं निज लाधलें तें ॥४॥

जोडीचे घोंगडें येव्हढीये राती । कानींची कुंडले करी जगा ज्योति ॥१॥

वोळखिला वोळखिला खुणा । वोळखिला माय पंढरीचा राणा ॥२॥

होये न होये ऐसा संशय गमला । निर्धारितां विश्वव्यापक देखिला ॥३॥

हृदयमंदिरीं दाटोनी धरावा । ही खुण सांगे भानुदास देवा ॥४॥

तुज पाहूं जाता नये कांहीं हातां । अससी तत्त्वतां साध्य नाहीं ॥१॥

तुझा तूंचि मागें परतोनि पाहें । तुजपाशीं आहे भुलुं नको ॥२॥

पिंडीं तें ब्रह्मांडी बोलताती वेद । होई तूं सावध भुलूं नको ॥३॥

भुललिया माया श्रम तुज झाला । फिरसी वेळोवेळां चौर्‍यायंशी ॥४॥

चौर्‍यायंशी आवर्तनें होती गा तुज । सांगतसे गुज जीवीं धरा ॥५॥

भानुदास म्हणें सदगुरु कारणें । पुरवील तुमचें पेणें निश्चयेंसीं ॥६॥

अवतारादिक जाले कर्मभूमीं आले । विश्व जनीं दोखिलें आपुले डोळां ॥१॥

देखिल्या स्वरुपा नुद्धरे काय जन । तें काय म्हणोन सांगों स्वामीं ॥२॥

उद्धरत काय नहीं आत्मज्ञान । देखिलें तें जाण सर्व वाव ॥३॥

वाव म्हणों तरी कोंदलें स्वरुप । लावलिया माप मोजवेना ॥४॥

देखत देखत वेडावल जन । रूप डोळेवीन पाहूं जाती ॥५॥

भानुदास म्हणे सदगुरुच्या लोभें । आहेचि तें उभें विटेवरी ॥६॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 19, 2011

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP